Tədrisin təşkili və keyfiyyətin təminatı şöbəsi

Tədrisin təşkili və keyfiyyətin təminatı şöbəsi Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Elmi Şurasının 28 sentyabr 2021-ci il tarixli iclasının 1 №-li protokolu əsasında yaradılıb.
Tədrisin təşkili və keyfiyyətin təminatı şöbəsi ali təhsil müəssisəsində tədrisin və dəstək xidmətlərinin keyfiyyətinin planlaşdırılması, nəzarəti və davamlı inkişaf funksiyalarını icra edən tələbəyönümlü tədris mühitinin dəstəklənməsi, tədris-metodiki işin məzmunu, forma və metodlarının təkmilləşdirilməsi sahəsində metodiki tövsiyələrin işlənməsi, tədris prosesi ilə bağlı metodiki materialların keyfiyyətinə, dövlət standartlarının tətbiqinə, eləcə də əlaqəli digər proseslərə nəzarət funksiyalarını yerinə yetirən, birbaşa rektora tabe olan funksional struktur vahididir.
Şöbə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında”, “Elm haqqında” Qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Elm və Təhsil Nazirliyinin əmr, təlimat və Kollegiya Qərarlarını, digər müvafiq qanunvericilik aktlarını, Elmi Şuranın qərarlarını, təhsil, elm və innovasiyalar, inzibat-iqtisadi və sosial fəaliyyət sahələrində mövcud olan müvafiq normativ-hüquqi aktları, rektorun əmrlərini və əsasnaməni rəhbər tutur. Hazırda Tədrisin təşkili və keyfiyyətin təminatı şöbəsinə Kərimova Rövşanə Yaqub qızı rəhbərlik edir.

Əməkdaşlar:

Abdullayeva Zəminə – müdir müavini
Seyidova Yaqut Şıxseyid – Təcrübə və karyera
Şirinbəyli Turan – İnspektor
Əhmədova Narın – Statist

 

Abituriyent

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının bakalavr  və magistr ixtisaslarına  qəbul qaydaları.

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının bakalavr  və magistr ixtisaslarına qəbul  iki  mərhələ üzrə keçirilir.Birinci mərhələdə test imtahanları, ikinci mərhələdə  qabiliyyət imtahanları.

Bakalavriat  şöbəsində  qəbul  imtahanları aşağıda  göstərilən  ixtisaslar  üzrə həyata keçirilir:

İnstrumental ifaçılıq  (fortepiano, tar, kamança, qanun, saz, balaban, klarnet).

Vokal sənəti (xanəndə, milli vokal)

Dirijorluq (xor dirijorluğu,XÇA orkestri dirijorluğu)

Bəstəkarlıq

Musiqişünaslıq

Musiqi müəllimliyi (fortepiano)

Populyar musiqi və caz ifaçılığı (vokal, alətlər üzrə)

Bakalavr ixtisasları üzrə  abituriyentlər   aşağıdakı fənlər üzrə qabiliyyət imtahanları verirlər:

Klarnet aləti:

 1. İxtisas
 2. Harmoniya və solfecio

 

 1. İrihəcmli əsər (konsert və ya sonatanın I və ya II, III hissələri)
 2. Virtuoz pyes
 3. Xarici bəstəkarların əsəri
 4. Azərbaycan bəstəkarının əsəri (variasiyalar, silsilə və ya silsilədən hissələr)

Tar, kamança, qanun alətləri:

 1. İxtisas
 2. Harmoniya və solfecio

 

 1. Konsert I və ya II, III hissələr
 2. İri həcmli virtuoz (texniki) əsər
 3. Azərbaycan və ya xarici ölkə bəstəkarının (lirik) əsəri
 4. Muğam
 5. Zərbi muğam

VOKAL SƏNƏTİ (milli vokal, xanəndə)

 1. İxtisas
 2. Musiqi nəzəriyyəsi və solfecio

DİrİJorluq (sahələr üzrə)

 1. İxtisas
 2. Harmoniya və solfecio
 3. Musiqi ədəbiyyatı

Musİqİşünaslıq

 1. Harmoniya və solfecio (şifahi)
 2. Harmoniya və solfecio
 3. Musiqi ədəbiyyatı

Bəstəkarlıq

 1. İxtisas
 2. Harmoniya və solfecio
 3. Musiqi ədəbiyyatı

Populyar musİqİ və caz İfaçılığı (vokal, alətlər üzrə)

 1. İxtisas
 2. Musiqi nəzəriyyəsi və solfecio

Magistratura üzrə qəbul aşağıdakı ixtisaslar üzrə həyata keçirilir:

İnstrumental ifaçılıq

(tar, kamança, qanun, saz, balaban və ya istiqamətlər üzrə)

Vokal sənəti

Xanəndəlik və ya istiqamətlər üzrə

Milli vokal və ya istiqamətlər üzrə  

Dirijorluq

Xor dirijorluğu və ya istiqamətlər üzrə

Xalq çalğı alətləri orkestrinin dirijorluğu


Bəstəkarlıq

Musiqişünaslıq

Etnomusiqişünaslıq
Musiqi tarixi
Musiqi nəzəriyyəsi


Magistratura şöbəsində  bakalavrlar  “İxtisas”  fənnindən  qabiliyyət imtahanında iştirak edirlər.    

Bakalavr qabiliyyət imtahanında ixtisaslaşmaya müvafiq təqdim etdiyi proqramı ifa etməlidir. İfa zamanı o, yüksək peşəkarlığını və ifaçılıq qabiliyyətini nümayiş etdirməlidir.

Qabiliyyət imtahanında bakalavr:

– solo proqram ifa etməli (ifa edilən proqramın ümumi həcmi 20-30 dəqiqədən çox olmamalıdır);
– solo proqram üçün əsərləri öz yaradıcılıq imkanlarına uyğun seçməli;
– əsərlərin ideya-bədii məzmununu dərk etməli və açmalı;
– əsərləri bədii-emosional və texniki cəhətdən keyfiyyətli ifa etməli;
– əsəri duymalı və hiss etməli;
– səhnə mədəniyyəti və artistizm nümayiş etdirməlidir.

solo oxuma ixtisaslaşmalarını seçən bakalavr həmçinin:

– səsin təmizliyini, gücünü, tembrini və məlahətliliyini göstərə bilməli;
– əsərin sözlərini düzgün, sərbəst çatdıra bilməlidir.

Bakalavr təhsili

Azərbaycan Milli Konservatoriyasında bakalavr səviyyəsində ödənişli və ödənişsiz əsaslarla təhsil almaq olar; burada təhsilin yalnız əyani forması mövcuddur. 

AMKda bakalavr səviyyəsində təhsil kredit sistemi üzrə aparılır.

Burada təhsil müddəti 4 ildir: bakalavrlar təhsil müddətində 240 kredit toplamalıdırlar.

050308 – İnstrumental ifaçılıq 

İxtisaslaşma:  

Fortepiano, tar, kamança, qanun, saz, balaban, klarnet

050317 – Vokal sənəti

İxtisaslaşma:  

Xanəndə

Milli vokal

050305 – Dirijorluq

İxtisaslaşma:  

Xor dirijorluğu

XÇA orkestri dirijorluğu

050303 – Bəstəkarlıq

050309 – Musiqişünaslıq

050113 – Musiqi müəllimliyi

İxtisaslaşma:  

Fortepiano

050312 – Populyar musiqi və caz ifaçılığı

İxtisaslaşma:  

Vokal

Alətlər üzrə

Magistratura təhsili

Azərbaycan Milli Konservatoriyasında magistraturasında ödənişli və ödənişsiz təhsil almaq olar; burada təhsilin yalnız əyani forması mövcuddur. 

AMK-da magistraturasında təhsil kredit sistemi üzrə aparılır.

Hazırda AMK magistraturasında iki istiqamət üzrə təhsil almaq olar: 1) nəzəri yönümlü magistratura və 2) ixtisas magistraturası.

Nəzəri istiqamətdə təhsil əsas etibarilə  060307-“Musiqişünaslıq” ixtisası üzrə aparılır. Burada təhsil müddəti 2 ildir; magistrantlar təhsil müddətində 120 kredit toplamalıdırlar; magistraturanı bitirərkən tələbələr magistrlik dissertasiyası müdafiə edir və “magistr” dərəcəsi alırlar. Bu ixtisas üzrə AMK magistraturasına daxil olanlar bir mərhələdə qəbul imtahanları verirlər. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən aparılan qəbul imtahanları test üsulu ilə keçirilir. Birinci mərhələdə tələbələr ümumi humanitar fənlər (məntiq, xarici dil, informatika) üzrə test imtahanı verirlər. Bu imtahanın nəticələri müəyyən edildikdən sonra tələbələr ümumi müsabiqə yolu ilə ödənişsiz və ödənişli yerlərə yerləşdirilirlər.

2004-cü ildən başlayaraq AMK-da ixtisas magistraturası üzrə təhsil aparılır. İxtisas magistraturasına qəbul iki mərhələdə keçir: 1-ci mərhələ test imtahanları, 2-ci mərhələ ixtisas fənnindən qabiliyyət imtahanından ibarətdir. Bu istiqamətdə təhsil müddəti 1,5 ildir; magistrantlar təhsil müddətində 90 kredit toplamalıdırlar; tələbələr magistraturanı magistrlik yekun yaradıcılıq işi ilə bitirirlər.

Bu istiqamətdə təhsil aşağıdakı ixtisaslar üzrə aparılır:

060310 – İnstrumental ifaçılıq (sahələr  üzrə)

İxtisaslaşmalar: 

Tar, kamança, qanun, saz, balaban və ya istiqamətlər üzrə     

060304 – Vokal sənəti (sahələr üzrə)   

İxtisaslaşma:

Xanəndəlik və ya istiqamətlər üzrə

Milli vokal və ya istiqamətlər üzrə

 060305 –  Dirijorluq (növlər üzrə)

İxtisaslaşma:  

Xor dirijorluğu və ya istiqamətlər üzrə

Xalq çalğı alətləri orkestrinin dirijorluğu

060306 – Bəstəkarlıq

İxtisaslaşma:  

Sahələr və ya istimaqətlər üzrə

060307 – Musiqişünaslıq

İxtisaslaşma:  

Musiqi tarixi

Musiqi nəzəriyyəsi

Etnomusiqişünaslıq

060309 – Populyar musiqi və caz ifaçılığı

İxtisaslaşma:  

Vokal, alətlər və ya istimaqətlər üzrə

 Təkrar ali təhsil

    Təkrar ali təhsili ilkin baza peşə-ixtisas  təhsili proqramı  ilə yenidən əldə ediləcək ixtisasın baza təhsil proqramı  arasındakı  fərq bir tədris ilinə hesablanmış saatdan  çox olduqda, mütəxəssislərə verilən  əlavə təhsil növüdür. Proqramlar arasındakı  fərq təkrar ali təhsili verən müəssisə tərəfindən müəyyən edilir.

Ali təhsili olanlar təkrar ali təhsil ala bilərlər.
Hər hansı təhsil müəssisəsində təkrar ali təhsil həmin təhsil müəssisəsində hazırlanan ixtisaslar üzrə aparıla bilər.
Təkrar ali təhsilin məzmunu əlavə təhsil müəssisəsi tərəfindən təsdiq edilmiş tədris planları və proqramları əsasında müəyyənləşdirilir.
Təkrar ali təhsil müəyyən istiqamət və ixtisaslar üzrə müvafiq fakültələrdə həyata keçirilir.

Təkrar ali təhsil üzrə proqram və tədris planı əsasında ali təhsilini müvəffəqiyyətlə  başa vuranlara ali təhsil haqqında diplom verilir.