Əliyeva Vəfa İntiqam qızı 1973 – cü ildə Bakı şəhərində anadan olub.Məktəb illəri 1980 – 1990 cı illəri əhatə edir.1991 – ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kitabşünaslıq fakültəsinə qəbul olub.

1997 ci ildə təhsili başa vurub.2003 – cü ildən Azərbaycan Milli Konservatoriyasına kitabxana müdürü vəzifəsinə təyin edilib.Ailəli, bir oğlu var.

Kitabxanada iki işçi var.

Kitabxanaçı – Məmmədova Sevinc Yaqub qızı.

Biblioqraf – Heydərli Könül Sahib qızı

Kitabxananın fondur 14.284 kitab və not vəsaitindən ibarətdir.

Kitabxananın fondu dərslik kitablar, not, bədii ədəbiyyat, qəzet və jurnaldan ibarətdir.Fondumuz KBT əsasında qurulmuşdur.Fonda sistemli katoloqdan istifadə olunub.Sistemli katoloq daxilində əlifba – predmet göstəricisi var.Fondumuzda KBT – nin (6/8) ictimai və humanitar elmlər bölgüsü üstünlük təşkil edir.

Kitabxanın fondu əsasən profilə uyğun musiqişünaslığa dair kitablardan, tədris vasitələrindən, notlardan, monoqrafiyalardan, musiqi əsərlərindın, habelə tarix, nəzəriyyə, fəlsəfə, psixologiya, bədii ədəbiyyat üzrə kitablardan ibarətdir.

Kitabxananın fondunda ayrı-yrı alətlərə, fənlərə dair proqramlar, metodik tövsiyyələr, elmi-praktiki konfrans materialları, albom və disklər də mövcuddur.
Kitabxanın fondu 1 dekabr 2011-ci ildə 6000 nüsxədən ibarət olmuşdur.

2005-ci ildə kitabxanın komplektləşdirilməsinə not və kitablar, musiqi ədəbiyyatı, dərsliklər, proqramlar, disklər, ictimai-siyasi ədəbiyyat, başqa incəsənət növlərinə aid ədəbiyyat nüsxələri, Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri ifaçılarının Əhsən Dadaşov adına I Respublika Müsabiqəsi haqqında məlumat kitabçaları daxil olmuşdur. Bundan əlavə kitabxananın fonduna hədiyyə kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunan bədii ədəbiyyat, YUNSEKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik və müəlliflik etdiyi “Qarabağ xanəndələri” adlı albom və 24 diskdən ibarət layihə nüsxələri daxil olmuşdur. Həmçinin Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzindən kitab və elmi-ədəbi toplular kitabxananın fonduna daxil olmuşdur.

2011-ci ildə kitabxanaya alınmış və inventara daxil edilmişdir:
75 nüsxə dərs vəsaiti;
570 nüsxə not;
800 nüsxə proqram;
100 nüsxə metodik tövsiyyə;
51 nüsxə elmi-praktik konfrans materialları;
30 avtoreferat;
4000 nüsxə bədii ədəbiyyat;
3 ədə “Qarabağ xanəndələri”;
17 nüsxə kitab və elmi-ədəbi toplu;
10 nüsxə təhsil siyasəti;
2 nüsxə təhsil qanunu;
2 adda qəzet;

Konservatoriya 1

Oxu
Yüklə

Konservatoriya 2

Oxu
Yükle

Konservatoriya 3

Oxu
Yükle

Konservatoriya 4

Oxu
Yükle

Konservatoriya 1

Oxu
Yükle

Konservatoriya 2

Oxu
Yükle

Konservatoriya 3

Oxu
Yükle

Konservatoriya 1

Oxu
Yükle

Konservatoriya 2

Oxu
Yükle

Konservatoriya 3

Oxu
Yükle

Konservatoriya 4

Oxu
Yükle

Konservatoriya 1

Oxu
Yükle

Konservatoriya 2

Oxu
Yükle

Konservatoriya 3

Oxu
Yükle

Konservatoriya 4

Oxu
Yükle

R.Musazadə "Qədim Muğamlar"

Oxu
Yükle

R.Musazadə "Muğamın tədrisi metodikası"

Oxu
Yükle

R.Musazadə "Dügah dəstgahı"

Oxu
Yükle

Proqramlar

1. Məmmədağa Kərimov. Tofiq Bakıxanov-Tar ilə simfonik orkestr üçün 4 saylı konsert.Metodik tövsiyyə.

2. Professor V.Əbdülqasımov. Əhsən Dadaşov-80.Elmi praktik konfransın materialları.

3. Qulamova Jalə.Magistr hazırlığı üçün Musiqişünaslıq və Dirijorluq ixtisası üzrə «Folklor nümunələrinin təhlili» fənnindən proqram.

4. Gülsabah Rəhimova. Bakalavr hazırlığı üçün «Ümumi fortepiano» fənni üzrə proqram.

5. Malik Quliyev. Bakalavr təhsili üçün «Ansambl» fənni üzrə proqram.

6. Məmmədağa Kərimov. Bakalavr hazırlığı üçün tar, kamança, qanun və nəfəs alətləri ixtisasları üzrə «İfaçılıq təcrübəsi» fənnindən proqram.

7. Əfsanə Babayeva, Akif Quliyev. Magistr hazırlığı üçün «XX əsrin musiqi tarixi» və «XX əsrin musiqi nəzəriyyəsi» fənnindən proqram.

8. Arif Babayev. Bakalavr təhsili üçün «Muğam» (xanəndə) fənni üzrə proqram.

9. Y.Seyidova, F.Məmmədova, G.Rzayeva. Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri ifaçılarının Əhsən Dadaşov adına I Respublika müsabiqəsi.

10. İlham Nəcəfov, Abbasqulu Nəcəfzadə, İlqar Əliyev, Seyidağa Mirbabayev. Bakalavr hazırlığı üçün zərb alətlərinin «Not ixtisas» fənni üzrə proqram.

11. Afət Novruzov. Cuzeppe Verdinin «Riqoletto» operasının mövzuları əsasında fantaziya. (Tar ilə fortepiano üçün köçürmə) metodik tövsiyyələr.

12. Rafiq Abdullayev, Səid Rüstəmov-100. Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri orkestri üçün süita «Azərbaycan». Partituradan 2 fortepiano üçün işləyəni Rafiq Abdullayev.

13. Tələbə Elmi Cəmiyyəti.R.İmrani-I tələbə-elmi praktiki konfransı.

14. Məmmədağa Kərimov, F.Babayeva. Tar ilə simfonik orkestr üçün konsert. (Metodik tövsiyyə)

15. Məmmədağa Umudov. Məmmədağa Umudovun Tar ilə simfonik orkestr üçün «Konsert»inin ifa xüsusiyyətləri. (Metodik tövsiyyə)

16. Akif Quliyev. «Solfecio» fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün proqram. «Solo oxuma» (xanəndə)

17. Akif Quliyev, Tutuxanım Quluzadə. «Musiqi nəzəriyyəsi» fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün proqram. Solo oxuma, İnstrumental ifaçılıq, Nəfəs və zərb alətləri.

18. Akif Quliyev, Əfsanə Babayeva. «Musiqi teatrının dramaturgiyası» fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün proqram.

19. Arif Babayev. Bakalavr təhsili üçün «Muğam» (xanəndə) fənni üzrə proqram.

20. Nərminə Abdullayeva. Xalq Çalğı Alətləri ixtisası üzrə «Musiqi tarixi fənnindən bakalavr dərəcəsi alanlar üçün proqram.

21. Fəttah Xalıqzadə, Akif Quliyev, Nərminə Abdullayeva. «Musiqi fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün proqram. Musiqişünaslıq,Bəstəkarlıq, Dirijorluq.

22. Akif Quliyev. «Art- Menecment» fənni üzrə proqram.(Magistr pilləsi üçün)

23. S.M.Hacıyeva. Pedaqoji Universitet və İnstitutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqram. Aşıq sənəti.(seçmə fənn) 24. Ağadadaş Dadaşov. C.Cahangirovun Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri orkestri üçün «Bayatı-Şiraz».( Cənubi Azərbaycan dəramədləri üzərində partiturasının təhlilinə və oxunuşuna dair metodik tövsiyyə).

25. Ağadadaş Dadaşov. Ü.Hacıbəyovun Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri orkestri üçün «Aşıqsayağı» partiturasının təhlilinə və oxunuşuna dair metodik tövsiyyə

26. Ağadadaş Dadaşov. Soltan Hacıbəyovun Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri orkestri üçün «Bolqar süitası» partiturasının təhlilinə və oxunuşuna dair metodik tövsiyyə

27. Ağadadaş Dadaşov. Ü.Hacıbəyovun Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri orkestri üçün «İkinci fantaziya» partiturasının təhlilinə və oxunuşuna dair metodik tövsiyyə.

28. İlqar Əliyev. Bakalavr hazırlığı üçün Xalq çalğı alətləri və Solo oxuma ixtisası üzrə «Azərbaycan Xalq musiqi yaradıcılığı» fənnindən proqram.

29. Akif Quliyev. Bakalavr hazırlığı üçün «İxtisas» fənnindən proqram.

<strong>(Musiqişünaslıq)</strong>

30. İlham Nəcəfov. Bakalavr hazırlığı üçün Milli nəfəs alətlərinin not ixtisas fənni üzrə proqram.

31. Fəttah Xalıqzadə. Bakalavr hazırlığı üçün Musiqişünaslıq, Bəstəkarlıq və Dirijorluq ixtisasları üzrə «Xüsusi pedaqoji hazırlıq» fənnindən proqram.

32. Fəttah Xalıqzadə. Bakalavr hazırlığı üçün Musiqişünaslıq, Bəstəkarlıq ixtisasları üzrə «Aşıq musiqisinin nota köçürülməsi» fənnindən proqram.

33. Akif Quliyev. Magistr hazırlığı üçün «İxtisas» fənnindən proqram.

34. Fəttah Xalıqzadə. Magistr hazırlığı üçün Musiqişünaslıq ixtisası üzrə «Şərq xalqlarının ənənəli professional musiqi» fənnindən proqram.

35. Fərəh Tahirova. «Musiqi tarixi» üzrə proqram. Hazırlıq kursu üçün.(ümümi ixtisaslar üzrə)

36. E.M.Əfəndiyeva. Ali məktəblərin Magistratura pilləsi üzrə proqram. XX əsrin musiqi tarixi.

37. E.M.Əfəndiyeva. Pedaqoji Universitet və İnstitutlarda Bakalavr hazırlığı üçün proqram.Musiqi əsərlərinin təhlili.

38. E.M.Əfəndiyeva. Pedaqoji Universitet və İnstitutlarda Bakalavr hazırlığı üçün proqram.Musiqi tarixi, Musiqi ədəbiyyatı.

39. Fəttah Xalıqzadə.Magistr hazırlığı üçün Musiqişünaslıq və Bəstəkarlıq ixtisasları üzrə «Milli musiqinin aktual problemləri» fənnindən proqram.

40. Vəfa Xanbəyova, Akif Quliyev. «Musiqi əsərlərinin təhlili» fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün proqram.İnstrumental ifaçılıq.

41. Vəfa Xanbəyova, Akif Quliyev. Musiqi əsərlərinin təhlili» fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün proqram. Musiqişünaslıq.

42. Vəfa Xanbəyova, Akif Quliyev. Musiqi əsərlərinin təhlili» fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün proqram. Solo oxuma (xanəndə)

43. Gülsabah Rəhimova. «Ümumi fortepiano» fənni üzrə dərs vəsaiti. Solo oxuma.Xanəndə ixtisası üçün)

44. Akif Quliyev. «Polifoniya» fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün proqram.Dirijor, Bəsətəkar, Musiqişünas.

45. Əfsanə Babayeva. «Müasir musiqi» fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün proqram. Musiqişünaslıq, Bəstəkarlıq,Dirijorluq.

46. Məmmədağa Kərimov. Bakalavr təhsili üçün tar, kamança və qanun not ixtisas fənləri üzrə proqram.

47. İ.Ə.Cəfərova. «İnformatika» fənninin proqramı.(Bakalavr pilləsi üçün)

48. Zemfira Hüseynova. «Psixologiya» fənni üzrə proqram. .(Bakalavr pilləsi üçün)

49. Ü.Hacıbəylinin anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunmuş Elmi-nəzəri konfransın gündəliyi.

50. Lalə Məmmədova. İctimai Elmlər kafedrası. İngilis dili fənnindən bakalavr pilləsi üçün proqram.Xalq çalğı alətləri,Solo oxuma (xanəndə), musiqişünaslıq,Milli nəfəs və zərb alətləri.

51. Qəzənfər Abbasov. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Solo oxuma (xanəndə) kafedrasında «Xüsusi pedaqoji hazırlıq» fənnindən bakalavr hazırlığı üçün proqram.

52. Məryam Babayeva.Bakalavr təhsili üçün «Mahnı və romans ifaçılığı» fənni üzrə proqram.Solo oxuma (xanəndə).

53. V.Əbdülqasımov.Süleyman Ələsgərov-80.Elmi-praktiki konfransın materialı.

54. Məmmədağa Kərimov. Bakalavr hazırlığı üçün tar, kamança, qanun-not fənləri üzrə proqram.Bakı-2011.

55. Hafiz Quliyev. «Milli opera sinfi» və «Aktyor sənətinin əsasları» fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün proqram.Solo oxuma (xanəndə)

56. Ağaverdi Paşayev, Rasim Babayev. «Dirijorluq» fənni üzrə magistr dərəcəsi alanlar üçün proqram.

57. Cəfərova İ.Ə. «Elm və təhsildə kompyuter texnologiyaları» fənnindən magistr pilləsi üçün nəzərdə tutulan proqram.

58. Ağaverdi Paşayev. «Xalq çalğı alətləri orkestrləşdirilməsi və dirijorluğu» kafedrasının dirijorluq və solo oxuma (xanəndə) ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün «Xor sinfi» proqramı. Dirijorluq, Solo oxuma (xanəndə)

59. C.Ə.Abbasov.Bakalavr hazılığı üçün «İxtisas» kursu üzrə proqram. Bəstəkarlıq

60. C.Ə.Abbasov. Bakalavr hazırlığı üçün «Xüsusi pedaqoji hazırlıq» kursu üzrə proqram.Bəstəkarlıq.

61. Məmmədağa Kərimov. F.Babayeva- Tar ilə simonik orkestr üçün konsert. (metodik tövsiyyə)

62. V.Əbdülqasımov. Azərbaycan xalqının musiqi irsi.

63. M.Əfəndiyeva. Ali məktəblərin Magistratura pilləsi üzrə proqram. Musiqişünaslıq.

64. J.Qədimova. Ali məktəblərin Magistratura pilləsi üzrə proqram. Etnomusiqişünaslıq.

65. «Harmoniya» fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün proqram. Xalq çalğı alətləri.

66. A.Quliyev. «Polifoniya» fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün proqram.Dirijorluq, bəstəkarlıq, musiqişünaslıq.