Researchgate profile: researchgate.net/profile/Manafova-Gulnare
Academia.edu: independent.academia.edu/GulnareManafova
Scholar.google.com: (Manafova Gulnare Rafiq)
ORCİD 0000-0002-3872-1167
Email: gulnarerefiq@gmail.com

 

Milli alətlərin bərpası və təkmilləşdirilməsi” elmi tədqiqat laboratoriyasının baş elmi işçisi

 • Dissertasiya mövzusu: “XX-XXI əsrlərin qovşağında Azərbaycan musiqisində yeni folklor dalğası” (Cavanşir Quliyevin əsərləri əsasında)
 • Fərdi saytı: https://gulnarerefiq.com/
 • Fərdi bloqu: https://gulnarerefiq.wordpress.com/
 • H.Zərdabinin 140 illik yubileyi münasibətilə mətbuatdakı fəaliyyətinə görə “Tərəqqi” medalı (2015-ci il)
 • Konservatoriya” elmi jurnalında məsul redaktor və saytın administratoru
 • Azərbaycan Milli Konservatoriyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən konfrans (“Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri” 2017, 2022, İSME-2018 33rd World Conference of the International Society for Music Education, Turkic Session 2018) və elmi simpoziumlarda (VI Beynəlxalq “Muğam aləmi” 2023) təşkilatı iş və dərc edilən toplularda mətn redaktoru və tərtibatçı qismində fəaliyyət
 • ADA Universiteti “Tədqiqat metodologiyası” kursu. Bakı-2016. Məzun sertifikatı
 • 2021 aprel ayında Mədəniyyətə Təkan – “Cultural Accelerator” layihəsi çərçivəsində vebinarlarda və sorğularda iştirak. Sertifikatla təltif edilib;
 • 2021-ci ildə Clarivate Web of Science təlimləri. Sertifikat.
 • Antiplagiat” proqramının işlədilməsinə dair vebinarlar silsiləsi. Sertifikat.

Tərtibçi redaktor və not redaktoru kimi:

Xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri. Kamança üçün köçürən Almaz Kərimova. (Tərtibçi redaktorlar: Azmanlı Mətanət, Manafova Gülnarə Ön söz) I cild. Dərs vəsaiti. B.: Mütərcim, 2018. 224 s. + Kamança partiyası. 80 s.

Xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri. Kamança üçün köçürən Almaz Kərimova. (Tərtibçi redaktorlar: Azmanlı Mətanət, Manafova Gülnarə Ön söz) II cild. Dərs vəsaiti. B.: Mütərcim, 2018. 212 s. + Kamança partiyası. 80 s.

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança üçün köçürən Almaz Kərimova. (Tərtibçi redaktorlar: Azmanlı Mətanət, Manafova Gülnarə Ön söz) I cild. Dərs vəsaiti. B.: Mütərcim, 2019. 276 s. + Kamança partiyası. 92 s.

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Kamança üçün köçürən Almaz Kərimova. (Tərtibçi redaktorlar: Azmanlı Mətanət, Manafova Gülnarə Ön söz) II cild. Dərs vəsaiti. B.: Mütərcim, 2019. 276 s. + Kamança partiyası. 92 s.

Musiqi redaktoru:

Quliyev, C.R. Sonata [not]: violin və saz üçün partiture. – B.: “E.L.” NPŞ MMC, – 2008. – 28 s. URL:http://musakademiya.musigi-dunya.az/noti/quliyev_c_sonata.pdf

Quliyev C.R. Karvan [not]: fleyta, saz və violonçel üçün partiture. – B.: “E.L.” NPŞ MMC, – 2008. – 28 s. URL:https://www.musicacademy.edu.az/images/noti/pdf/c_quliyev_karvan_2cild.pdf

Quliyev, C.R Kvartetlər [not]: partiture. – B.: “E.L.” NPŞ MMC, – 2009. – 144 s.

Quliyev, C.R. Piano əsərləri [not]. – B.: “E.L.” NPŞ MMC, – 2009. – 76 s. https://www.musicacademy.edu.az/images/noti/cavanshir_guliyev/guliyev_c_piano_eserleri.pdf

Quliyev, C.R. Seçilmiş mahnılar. [not +CD]: piano ilə oxumaq üçün: 4 cilddə I cild. musiqi red. G.Manafova; tərtibçi C. Quliyev ; dizayn Z. Abbasov ; [sponsor DəmirBank] – B.: Apostrof ÇE, – 2010, – 448 s.

Quliyev, C.R. Seçilmiş mahnılar [not +CD]: piano ilə oxumaq üçün: 4 cilddə II cild. musiqi red. G.Manafova; tərtibçi C. Quliyev ; dizayn Z. Abbasov ; [sponsor DəmirBank] – B.: Apostrof ÇE, – 2010, – 416 s.

Quliyev, C.R. Seçilmiş mahnılar [not +CD]: piano ilə oxumaq üçün: 4 cilddə III cild. musiqi red. G.Manafova; tərtibçi C. Quliyev ; dizayn Z. Abbasov ; [sponsor DəmirBank] – B.: Apostrof ÇE, – 2010, – 360 s.

Quliyev, C.R. Seçilmiş mahnılar [not +CD]: piano ilə oxumaq üçün: 4 cilddə IV cild. musiqi red. G.Manafova; tərtibçi C. Quliyev ; dizayn Z. Abbasov ; [sponsor DəmirBank] – B.: Apostrof ÇE, – 2010, – 392 s.

Məmmədağa Məmmədov və Yaqut Seyidovanın “Ney və fortepiano üçün işləmələr” not məcmuəsi

Ön söz:

Qoqol N. V. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N. V. Qoqol ; [tərc. ed.: S. Rəhman, İ. İbrahimov, Ə. Ağayev, M. Rzaquluzadə] ; red. A. Dadaşov ; ön söz. müəl. G. Manafova ; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T. Qorçu. Bakı: Şərq-Qərb, 2009. 332 s.

Tərtibçi redaktor:

Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri [Mətn] : I Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, 26-27 oktyabr. Bakı: Mütərcim, 2017. 358 s.

İSME-2018 33rd World Conference of the International Society for Music Education, Turkic Session, Baku, 15-20 July, 2018, 516 s. URL: http://konservatoriya.az/ISME/2018.pdf

Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri [Mətn] : II Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, 14-16 noyabr /tərt. və red.: L. Hüseynova, G. Manafova, F. Nəbiyeva [və b.]. (2 ; 2022 ; Bakı). Bakı: [Mütərcim], 2022. 365 s.

Azərbaycan Milli konservatoriyası – 20 il. Yubiley toplusu. /Azərb. Milli Konservatoriyası ; [ideya müəl. S. Kərimi ; tərt. red. L. Hüseynova ; materialları hazırl. A. Babayev [və b.] ; red.: G. Manafova, F. Nəbiyeva ; dizayner E. Aslanov, G. Rəfiq]. Bakı, “ATRA” MMC, 2022, 160 s.

Elmi tərcümə işi:

Таира Керимова. Росчерк мастера на партитуре жизни. Фикрет Амиров. Баку, «Шарг-Гарб», 2023, 488 с. ISBN 978-9952-567-55-7 kitabının I fəslinin azərbaycancaya tərcüməsi.

Mətn redaktoru qismində

Əliyeva, Ü. S. Musiqi tənqidi: ali məktəblər üçün dərslik /Ü. S. Əliyeva ; elmi red. L. Ş. Hüseynova ; red. G. Manafova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası. Bakı:, 2019. 285 s.

Seyidova Yaqut. “Kamança və fortepiano üçün pyeslər məcmuəsi” (Ali və orta ixtisas musiqi məktəblərinin kamança sinfi üçün dərs vəsaiti) adlı toplunun not və mətn redaktoru.

Sadıqlı, Vasif. Sklerozun xatirələri [Mətn] /V. Sadıqlı ; red. G. Manafova ; dizayn G. Rəfiq. Bakı: [Ziya NPM], 2019. 375 s.

Publisistik yazılar:

Rəfiq, Gülnarə. Üzeyir bəy olmasaydı [ Mətn] /G.Rəfiq //Bizim yol. .-2012.- 21 sentyabr.- S.13.

Rəfiq, Gülnarə. Azadlıq simfoniyası. Bakı. İndiqo. 2015. 382 s.

Rəfiq, Gülnarə. Çəhrayı duman. Bakı. 418 s.

Rəfiq, Gülnarə. Bir çimdik qırmızı. Bakı. 318 s.

Manafova Gülnarənin dərc edilmiş elmi məqalələrinin siyahısı

2016

 1.  Manafova G.R. “Bayatı” multikulturalizmin rəmzi kimi. / “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 3-5 may 2016-cı il. II hissə. s.159-162
 2.  Manafova G.R. Türkçülük rəmzləri Cavanşir Quliyevin təfsirində. / “Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri” XV Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: ADMİU-nun mətbəəsi, 2016, s.143-147
 3.  Manafova G.R. “Mi” mayəli yeddi məqam. // “Konservatoriya” jurnalı 2016 2 (32) s. 76-86 URL:http://konservatoriya.az/?p=1602

2017

 1. Manafova G.R. Aşıq musiqisi bəstəkar yaradıcılığında. // “Konservatoriya” jurnalı, 2017, 1(35), s. 83-95 URL: http://konservatoriya.az/?p=2299
 2. Манафова Г.Р. Следы ашыгской музыки в сонате для скрипки и саза Джаваншира Кулиева. / Традиционная культура тюркских народов в изменяющемся мире: материалы I Международной научной конференции (12-15 апреля 2017 г.). Казань: Изд-во «Ак Буре», 2017. с. 301-304
 3. Манафова Г.Р. Музыкально-формообразующие возможности народного стихосложения на примере произведений Джаваншира Кулиева. / «Искусство как феномен культуры: традиции и перспективы». Материалы Международной научной конференции Академии им. Маймонида (12-15 апреля 2017 г.). Москва. с.173-181
 4. Manafova G.R. Şeir vəznləri və formalarının bəstəkar yaradıcılığında tətbiqinə dair. / “Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri” XVI Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: ADMİU-nun mətbəəsi, 2017, s. 152-159
 5. Manafova G.R. C.Quliyevin “Dönübdü” a cappella xorunda musiqi dilinin özəllikləri. / Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXI Respublika Elmi Konfransının materialları, II cild 24-25 oktyabr 2017-ci il. B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2018, s. 257-260
 6. Manafova G.R. Azərbaycan məqam sistemində yazılmış 12 xromatik tonlu musiqiyə ilk nümunə. / Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri. I Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. B.: Ecoprint, 26-27 oktyabr, 2017, s. 341-347 URL:http://konservatoriya.az/konfrans/2017.pdf

2018

 1. Manafova G.R. Cavanşir Quliyevin dəstə-xəttində muğam rəmzləri. / “Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri” XVII Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. 12-13 may 2018-ci il, B.: ADMİU-nun mətbəəsi, s. 96-102
 2. Manafova G.R. C.Quliyevin “Oğuznamə” baletində intonasiya dramaturgiyası.// “Konservatoriya” jurnalı, 2018-2(40), s. 70-90 URL: http://konservatoriya.az/?p=3772
 3. Manafova G.R. Əski türk dastanlarının yeni balet təcəssümü: “Oğuznamə” baleti. / İSME-2018 33rd World Conference of the International Society for Music Education, Turkic Session, Baku, 15-20 July, 2018, s. 286-293 URL: http://konservatoriya.az/ISME/2018.pdf
 4. Манафова Г.Р. Мугамное мышление как проявление устойчивых когнитивных моделей. На примере произведений Джаваншира Кулиева. // сборник материалов Международной научно-практической конференции “Музыкальное искусство XXI века: проблемы и решения” 5 ноября 2018 года Ташкент, с. 60-63 ISBN 978-9943-5301-2-6 

2019

 1. Манафова Г.Р. Композиторское творчество как дополнительный материал при изучении этнографических особенностей национальной музыки. (На примере произведений азербайджанского композитора Джаваншира Кулиева) / сборник материалов Международной научно-практической конференции к 150-летию Александра Затаевича «Личность, традиция, культура в музыкальной этнографии». 6-7 июня 2019, Алматы, с.309-319 ISBN 987-601-7848-33-0
 2. Manafova, G.R. (2019), Etnomusiqişünaslıq tehlil üsullarının bestekar yaradıcılığına tetbiqine dair, Rast Müzikoloji Dergisi, 7(1), s.1993-2008. Doi:https://doi.org/10.12975/pp1993-2008. URL:http://dergipark.org.tr/download/article-file/792626

2020

 1. Manafova G.R. Saz (bağlama) ve keman için ilk sonata. / 4. Uluslararası Mersin Sempozyumu 22–24 Ekim 2020, Mersin/ Türkiye. Bildiri Tam Metinleri Kitabı-Kitap 7. s. 281-297 (351 s.) ISBN:978-625-7292-12-2
 2. Manafova G.R. Arxaik folklorun bəstəkar yaradıcılığında təzahür aspektləri: Cavanşir Quliyevin əsərləri nümunəsində. // “Konservatoriya” jurnalı, 2020, 4. s.17-40. URL:http://konservatoriya.az/wp-content/uploads/2021/04/Konservatoriya_2020-4_17-40.pdf

2021

 1. Manafova G.R. “Yeni dünya modeli” – minimalizm prinsipləri Cavanşir Quliyevin əsərlərində. / BMA-nın 100 illiyi çərçivəsində “Şərq və Qərb musiqi mədəniyyətlərinin dialoqu” Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Bakı, 4-5 noyabr 2021.

Çıxış: Bölmə: Şərq və Qərb musiqi mədəniyyətlərinin dialoqu: tarixi retrospektiv və müasirlik. BMA Gara Garayev Conference Hall. 16.15-16.30.

 1. Manafova G.R. Folklor modellərinin bəstəkar yaradıcılığında ideal prototip qismində tətbiqinə dair (Cavanşir Quliyevin əsərlərinin nümunəsində). / “Etnomusiqişünaslıq: elmi paradiqmaların kəsişməsində” Beynəlxalq Elmi-praktiki konfrans. 14 dekabr 2021-ci il. Çıxış: Bölmə: “Ənənəvi musiqi və bəstəkar” problemi etnomusiqişünaslığın son nailiyyətləri kontekstində. ADMİU elmi şura zalı. 14.12.21.

2022

 1. Manafova G.R. Cavanşir Quliyevin “Əsgər marşı” türk əsgəri musiqisi ənənələrinin davamı qismində. // “Konservatoriya” jurnalı, 2022-2, s. 41-61. URL: http://konservatoriya.az/wp-content/uploads/2022/09/Konservatoriya.2022-2.s.41-61.pdf
 2. Manafova G.R. Folklor modellərinin bəstəkar yaradıcılığında ideal prototip qismində tətbiqinə dair (Cavanşir Quliyevin əsərlərinin nümunəsində). / Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri. XXI Beynəlxalq elmi – praktiki konfransın materialları. Bakı: ADMİU-nun mətbəəsi, 2022, s.149-166 (224 s.)
 3. Manafova G.R. “Yeni dünya modeli” – minimalizm prinsipləri Cavanşir Quliyevin əsərlərində. // “Musiqi dünyası” jurnalı, 2022 3/92, s.67-70 https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49943620_50092904.pdf
 4. Manafova G.R. C.Quliyevin yaradıcılığında xalq rəqs janrlarının təkamül prosesi. //“Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri” II Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 14-16 noyabr 2022, s. 289-297 URL: http://konservatoriya.az/konfrans/2022.pdf

Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri” II Beynəlxalq elmi praktik konfransda çıxış: 16.11.2022

2023

 1.  Manafova G.R. Cavanşir Quliyevin musiqidə müəllif monoqramı. // “Mədəniyyət dünyası” jurnalı, ADMİU. Bakı, 2023 -2. Say 44. s.71-82.
 2. “Müasir musiqidə folklor və bəstəkar problemi” adlı metodik vəsait 80 səhifə əlyazması şəklində hazır edilmişdir və çapa hazırlanır.