ORCİD: 0000-0002-1280-1740
Email: nebiyeva.fazile@mail.ru

 

 

 

Milli alətlərin bərpası və təkmilləşdirilməsi” elmi tədqiqat laboratoriyasının baş elmi işçisi Nəbiyeva Fazilənin fəaliyyətinə dair:

Müəllifin laboratoriyada fəaliyyət göstərdiyi illərdə çap etdirdiyi elmi işləri aşağıdakılardan ibarətdir.

 1. Следы набожности в круговых танцах. Traces of deity in circular dances. Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность. Материалы V-й Международной Научно-Практической Конференции. (20-24 сентября 2015 г., Камчия, Болгария). Бьдник., София, 2015, c. 176-188 URL:http://tengrifund.ru/wp-content/library-tengrifund/Sbornik_5-i_konferencii_Bolgaria.pdf
 2. Синкретические особенности круговых танцев. Традиционная культура народов поволжья. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Часть вторая. Казань, 2016, c. 60-65. URL:http://kpfu.ru/staff_files/F852195570/Chast_2.pdf
 3. Mənəvi dəyərlərlə ümumbəşəri dəyərlərin vəhdətində dairəvi rəqslərin özül rolu. Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri // I Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş XV Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı-2016, s.70-74
 4. Dairəvi rəqslərdə multikultural dəyərlərin təzahürü. “Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” // adlı beynəlxalq konfransın materialları. Bakı-2016, s. 184-188 URL: https://dilcilik.az/pdf/multikulturalizm-toplu.pdf
 5. Общее и особенное в круговых танцах тюркских народов. Наука, образование и культура. Москва: Издательство «Проблемы науки», № 11 (14), 2016, c. 52-56. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/obschee-i-osobennoe-v-krugovyh-tantsah-tyurkskih-narodov
 6. Günəş kultunun və insan təsvirlərinin maddi mədəniyyət nümunələri üzərində əksi. Традиционная культура тюркских народов в изменяющемся мире. Материалы I Международной научной конференции. (12-15 апреля 2017., Казань, Татарстан). Ак Буре., Казань, 2017, c. 340-342. URL: http://www.tatfolk.ru/test/uploads/3892058f5cc73b4533-1-556.pdf
 7. Связь хороводов со священными храмами солнца. «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность». Материалы VI-й Международной Научно-Практической Конференции. (14-16 июня, 2017 г., Астана, Казахстан). ТОО Мастер По, Астана, 2017, c. 262-266. URL: http://tengrifund.ru/wp-content/library-tengrifund/Sbornik_6_konferensii_Astana_2017.pdf
 8. Azərbaycan milli mədəniyyətində yallı rəqs ənənəsi. “Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri” // adlı beynəlxalq konfransın materialları. Bakı-2017, s. 347-351. URL: http://konservatoriya.az/konfrans/2017.pdf
 9. Azərbaycan vokal sənətinin banisi Bülbülün 120 illiyinə həsr olunmuş festival. Azərbaycan Milli Konservatoriyası, “Konservatoriya” elmi nəşri № 4 (38), 2017, s. 91-94. URL: http://konservatoriya.az/?p=3449
 10. Dairəvi rəqslər türk xalqlarının ortaq mənəvi dəyərlərindən biri kimi. Beynəlxalq musiqi təhsili cəmiyyəti // 33-cü dünya konfransı Türk dünyası oturumu. Bakı-2018, s. 325-336. URL: http://konservatoriya.az/ISME/2018.pdf
 11. Единство традиции и современности в азербайджанских танцах яллы. «Искусство и художественное образование в контексте межкультурного взаимодействие». Материалы VII-й Международной научно-практической конференции. (12 октября 2018 г., Казань, Татарстан). Изд-во Казан. Ун-та, 2018, c. 152-156.
 12. Cостояние и научный уровень собирательно-оформительных работ по танцам яллы в азербайджанском этномузыковедении. «Музыкальное искусство xxı века: проблемы и решения”. Материалы Международной научно-практической конференции. (5 ноября, 2018 г., Тaшкент, Узбекистан). Musiqa”, Ташкент, 2018, c. 56-59.
 13. Круговые танцы как фактор интеграции и консолидации в межэтническом диалоге. Материалы Международной научной конференции «Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных территорий». 25-27 октября 2018, г. Новосибирск, Россиийская Федерация). Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – 592 с. C. 283-285 URL: https://archaeology.nsc.ru/izdatelstvo/monografii-i-sborniki/2019-2/etnokult-identichnost/
 14. “Yallı” rəqslərinin not nəşrlərinin etnomusiqişünaslıq əhəmiyyəti. Azərbaycan Milli Konservatoriyası, “Konservatoriya” elmi nəşri № 3 (45) 2019, s. 35-50 URL: http://konservatoriya.az/?p=4972
 15. Круговые танцы и солнечная система. «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность». Материалы VII-й Международной Научно-Практической Конференции. (2122 сентябр, 2019 г., Бишкек, Кыргызстан). Алтын тамга, Кыргызстан, 2019, c. 177-181 URL:http://tengrifund.ru/wp-content/library-tengrifund/Sbornik_7conference_Bishkek_2019.pdf
 16. Rəna Qədimovanın səslər aləmi. “Vışka” qəzeti. № 45 (20312) 22.11.2019, s.11
 17. “Tənzərə” yallı rəqsinin variantlarında spesifik cəhətlər. Azərbaycan Milli Konservatoriyası, “Konservatoriya” elmi nəşri № 1-2 (47) 2020, s. 90-106 URL: http://konservatoriya.az/?p=6278
 18. Eldar Mansurov. Azərbaycan musiqi tarixi V cild. Bakı, Elm 2020, 668 s. Bax: s. 526-542 URL: https://www.musicacademy.edu.az/images/elmi_neshrler/z_safarova_5cild.pdf
 19. Azerbaycan etnomüzikolojisinin gelişim tarihinde yallı danslarının not ve ses kayıtları mirasının önemi ve gelişim perspektifleri. 4. Uluslararası Mersin Sempozyumu 4. International Mersin Symposium (22 – 24 October, 2020), s. 306-313 URL: https://mersinsempozyumu.mersinakademi.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/4.-MERSIN-SEMPOZYUMU-2020-BILDIRI-TAM-METINLER-KITABI-Kitap-7.pdf
 20. “Şareyi” yallısının variantlarının müqayisəli aspektlərinə dair. Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası elmi nəzəri məcmuəsi. Cild 20, № 2, 2020, s. 128-137
 21. Muğam karvanının kamil sarvanı Əlibaba Məmmədov – 90. Konservatoriya jurnalı. 2020 № 4 (49), s. 6-7 URL: http://konservatoriya.az/?p=6506
 22. К специфике вариантов танца яллы Урфаны и одноименного ашугского напева. Музыкальное искусство Евразии Традиции и современность. Сетевое научное издание. 2021/ 4 (5), s. 39-49 URL: https://eurasia.mosconsv.ru/wp-content/uploads/2021/12/2021.4-5-Music-of-Eurasia.Tradition-and-the-Present.pdf
 23. Круговые танцы в системе межконфессиональных связей в современном Азербайджане. Qərbi Kaspi Universiteti Elmi Xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası № 2 – 2021, c. 154-164 URL:https://journal.wcu.edu.az/uploads/files/2021%20Scientific%20Bulletin%20%E2%84%96%202.pdf
 24. 24.К историческому генезису тенгрического мировоззрения в Нахичевани. «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность». Материалы VII-й Международной Научно-Практической Конференции. (22-23 сентября 2021 г., п. Домбай, Карачево-Черкесская Республика, Российская Федерация). C. 252-270 URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47169045&pff=1
 25. Azərbaycan və Anadolu türklərinin mədəniyyətində mövcud olan “halay” janrının oxşar və fərqli aspektlərinə dair. AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Axtarışlar jurnalı. № 3 (41), 2021, s. 40-45
 26. Naxçıvan etnomədəni mühitinin musiqi ənənələrinin qaynaqları haqqında. Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədiqi problemləri. XXI Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2022-ci il. S. Bax: 72-82
 27. İşığından pay verən musiqişünas. 525-ci qəzet. 22.10.2022. URL: https://525.az/news/203729-isigindan-pay-veren-musiqisunas–lale-huseynova-60
 28. Sehirli səslərlə başlanan yaradıcılıq yolu. URL: https://sherg.az/medeniyyet/212463
 29. Musiqi karvanının yorulmaz sarvanı. URL: https://525.az/news/207843-musiqi-karvaninin-yorulmaz-sarvani
 30. Tanınmış violinoçu Arif Manaflının Azərbaycan və Türkiyə musiqi mədəniyyətinin inkişafında rolu. Azərbaycan Milli Konservatoriyası, “Konservatoriya” elmi nəşri № 3 (56) 2022, s. 51-65 URL: http://konservatoriya.az/?p=7485
 31. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında yallı rəqslərindən istifadə məsələləri. II Uluslararası Oğuz boyları Sempozyumu 25-26 ekim 2022 – Kayseri Bildiri kitabı, s. 262-270 URL: http://konservatoriya.az/?p=7526
 32. Təhsil və sənət ocağı haqqında nəfis nəşr. Azərbaycan Milli Konservatoriyası, “Konservatoriya” elmi nəşri № 4 (57) 2022, s. 83-88. URL: http://konservatoriya.az/wp-content/uploads/2022/12/Konservatoriya-2022-4.-s.-83-88..pdf Sənətə və Fikrət Əmirov imzasına ehtiram nümunəsi. S. 15.URL: https://525.az/news/239625-senete-ve-fikret-emirov-imzasina-ehtiram-numunesi
 33. 34.Azərbaycan muğam ifaçılarının yeni nailiyyətləri. Milli Muğam Müsabiqəsi – 2023. “Musiqi aləmində” jurnalı. № 3/ 2023, s. 73-74
 34. 35.Sənətinin arifi. Bakı, AF Poliqraf, 2023, 134 s.
 35. 36.Fikrət Əmirovun musiqi irsi məktəblərarası elmi-yaradıcılıq müstəvisində. “Konservatoriya” elmi nəşri № 4 (61) 2023, s. 92-96 URL:http://konservatoriya.az/wp-content/uploads/2024/02/Konservatoriya.-2023-4.s.92-96.pdf
 36. 37.Исследование и значение источников Азербайджанских танцев яллы как составная часть традиции в контексте этнохореологий тюркских народов. // «Якутский традиционный круговой танец осуохай как объект нематериального культурного наследия народов Российской Федерации: вопросы сохранения и укрепления традиций». Всероссийской научной конференции. Çapa hazırlanır.
 37. 38.The role of the famous violinist Arif Manafli in the development of Azerbaijani and Turkish musical culture. “Mədəniyyət və İncəsənət problemləri” jurnalı, 2024. Çapa hazırlanır.

2.Laboratoriyanın əməkdaşları ilə birgə “Qlobollaşan Dünyada Musiqi Ənənələri” (2017, 2022), İSME (2018), VI Beynəlxalq “Muğam aləmi” festivalı çərçivəsində keçirilən Elmi simpoziumda (2023) aşağıdakı işlərlə məşgul olub:

 • Təşkilati işlərə yardım;
 • Ərizə və məqalələrin toplanması;
 • Proqramın hazırlanması;
 • Simpozium materiallarının toplanması;
 • Beynəlxalq Elmi Simpoziumun materiallarının toplusunun hazırlanması və s.

3.“Konservatoriya” elmi jurnalında redaktor qismində görülən işləri aşağıdakılardan ibarətdir:

 • Məqalələrin formata salınması;
 • Məqalələrin redaktəsi və müəlliflərlə iş;
 • Nömrənin tərtibatı;
 • Jurnalın saytında cari işlər.

4.Laboratoriyanın əməkdaşı kimi Konservatoriya daxili və Konservatoriyadan kənar müxtəlif konfransların, simpoziumların, tədbirlərin, seminarların və təlimlərin iştirakçısı olub. 2016-cı ildə ADA Universitetində tədqiqat metodları layihəsində, 2021-ci il də isə Web of Science təlimlərində online rejimdə dinləyici kimi iştirak edib və sertifikatlar qazanıb.

5.Redaktor kimi fəaliyyəti:

– Milli Konservatoriya – 20. Bakı., “ART” MMC, 2022, 160 səhifədən ibarət kitab üçün materialları hazırlayıb və redaktor kimi iştirak edib.

– “A.Əlizadə xatirələr işığında” adlı kitab üçün məqalələrin, foto materialların toplanması, tərtibi və redaktəsində iştirak edib. Həmin kitab hazırda nəşrə hazırlanır.

– Müəllifi olduğu “Sənətinin arifi” adlı kitabın 2024-cü ildə Niyazi Mənzil Muzeyində təqdimatının təşkilində yaxından iştirak edib.

Musiqi redaktoru kimi “Azərbaycan bəstəkarlarının kamança üçün köçürmə və işləmələri”. I-II cild. (Bakı, Mütərcim 2019, 276 s). not məcmuəsi üzərində işləyib.