HUMAY SƏRDAR QIZI FƏRƏCOVA-CABBAROVANIN

ELMİ VƏ İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ

Məqalələr

Fərəcova Humay. Üzeyir Hacıbəylinin “Ər və Arvad” musiqili komediyasının yeni redaksiyası. Bakı, 13 mart 2010-cü il (BMA-Q.Qareyv zalı. “Üzeyir Hacıbəyli -125” .. Konfrans mövzusu.)

Fərəcova Humay. “Üzeyir Hacıbəylinin müstəqil dövlətçilik azərbaycançılıq ideyaları”. “Müstəqilliyimiz əbədidir, daimidir, dönməzdir” adlı Tələbələrin XXII Respublika Elmi Konfransı. s:158-159. (Bakı Slavyan Universiteti, 29-30 noyabr, Bakı-2011).

Fərəcova Humay. “Şah Xətai” dastanı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş tələbələrin elmi-praktiki konfransı. Bakı- 30 may 2013

Fərəcova Humay. Tələbələr Üzeyir bəyin ev muzeyində. s:12. Mezzo jurnalı №2 (dekabr, 2012).

Fərəcova Humay. “Üzeyir Hacıbəylinin poeziyası” s:12. Mezzo jurnalı №4 (fevral, 2013).

Fərəcova Humay. “Üzeyir Hacıbəylinin poeziyası”. Türksoylu Xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri mövzusunda tələbələrin X elmi-praktiki konfransı. s: Bakı-2011.

Fərəcova Humay. “Türkdilli xalqlarda Qopuz aləti və onun fonetik variantları”. Türksoylu Xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri mövzusunda tələbələrin XI elmi-praktiki konfransı. s:49-50. Bakı-2012.

Fərəcova Humay. “Şah Xətai obrazı musiqidə”. Türksoylu Xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri mövzusunda tələbələrin XII elmi-praktiki konfransı. s:82-84. Bakı-2013.

Fərəcova Humay. “Arşın mal alan operettasında Üzeyir Hacıbəylinin şairlik istedadı”. “Əsrləri fəth edən Arşın malçı” konfransı. Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyi. 23 oktyabr 2013-cü il

Arif Məlikovun rəsmlərinin musiqi ilə vəhdəti. Kaspi qəzeti, 09.04.2014

Oktay El Oğlü haqqında düşüncələrim…Kultura.az saytı, 8 may, 2014

Fərəcova Humay. “Unudulmuş obrazının Vereşaqin, Musoqrski və Kutuzovun yaradıcılığında təzahürü”. 03.11.2015, WordPress.com saytı

Fərəcova Humay. “Üzeyir Hacıbəylinin elmi-publisistik fəaliyyətinin tarixi əhəmiyyəti”. Türksoylu Xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri mövzusunda tələbələrin XIV elmi-praktiki konfransı. s:29-35. Bakı-2015.

Fərəcova Humay. “Muğam janrı Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik yaradıcılığında” . “Muğam aləmi” IV Beynəlxalq musiqişünaslıq simpoziumu. Bakı – 12-14 mart, 2015.

Fərəcova Humay. “Qəmbər Hüseynlini və aşıq musiqisi”. AMK-nın təşkilatçılığı ilə Qəmbər Hüseynlinin 100 illik yubileyi ilə bağlı konfrans. 6 Aprel, 2016-cı il.

Fərəcova Humay. “Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik yaradıcılığında dastan konsepsiyasının təzahürünnə dair”. AMK-nın təşkilatçılığı ilə Doktorant və Dissertantların Konfransı. 16 noyabr, 2016-cı il.

Xarici Konfranslar

Farajova H. The reasons why Uzeyir Hajibeyov Based on Folklore Music.III. İnternational turkic arts, history, and folklore congress/art activities. 2015-Delhi-İndia.

Farajova H. IX. Italian operas on the stage of Azerbaijan . İnternational turkic arts, history, and folklore congress/art activities. 2016-Verona-İtaly.

Farajova-Jabbarova H. «“Mugham-Dastan” by Yashar Khalilov». 6th International Conference “Ohrid-Vodici 2018”/ “Diaspora, Transnationalism, Trnasculturli Capitalsm and Inter-Cultural Communications as New Forms of Social Capital”. 17-19 january 2018

Fərəcova-Cabbarova, “Bestecilerin epik eserlerde konsept ve konsepsiya paronimleri”,Uluslararası İpek Yolu Muzik və Sanat Konferansı, 2-3 Kasım -2024, Türkiyə-Ankara

ELMİ İŞLƏR

DOKTARANTURADA OXUDUĞU DÖVRÜNDƏ NƏŞR OLUNAN MƏQALƏLƏR

 1. Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik yaradıcılığında “Dastan” konsepsiyasının təzahürünə dair. “Elmi əsərlər” jurnalı, Bakı, ADMİU, 2016-№22 (s.89-93)
 2. Fərəcova Humay. “Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik yaradıcılığında dastan konsepsiyasının təzahürünnə dair”. AMK-nın təşkilatçılığı ilə Doktorant və Dissertantların Konfransı. 16 noyabr, 2016-cı il.
 3. Sərdar Fərəcovun “Beyrək” vokal-simfonik balladasında dastan janrının struktur xüsusiyyətləri. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXI Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, BDU, 2017 (s.242-243)
 4. Kamera-İnstrumental musiqidə “Dastan” konsepsiyasının təzahürünə dair. Türksoylu Xalqalrın Musiqi Mədəniyyətinin Tədqiqi Problemləri. XVI Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Bakı, ADMİU, 2017 (s.148-152)
 5. Mugham-epos” by Yashar Khalilov. Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri// I Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans.-B:., 26-27 oktyabr 2017, 259 s. S.219-221
 6. Dastan” – “Musiqidə bədii-estetik anlayış kimi”. “Konservatoriya” jurnalı. Bakı, Ecoprint, 2017 – 3(37), (s.63-66)
 7. Sərdar Fərəcovun “Xətai” simfoniya – dastanı” – “Harmoniya” adlı Beynəlxalq Musiqili – Kulturoloji elektron jurnal: (01.03.2018)
 8. Cavanşir Quliyevin “Dastan” Simfoniyası” “Mədəniyyət Dünyası” elmi-nəzəri məcmuə (XXXV buraxılış, Bakı, ADMİU,(s.87-96) (2018)
 9. Cavanşir Quliyevin “Oğuznamə” baletindən süita” Qazaxıstanın Beynəlxalq “Poisk” jurnalı (Almaata, 2018, s.64-67) xarici məqalə
 10. «“Mugham-Dastan” by Yashar Khalilov». 6th International Conference “Ohrid-Vodici 2018”/ “Diaspora, Transnationalism, Trnasculturli Capitalsm and Inter-Cultural Communications as New Forms of Social Capital”. 17-19 january 2018. konfrans
 11. «“Dədə Qorqud” dastanının müasir musiqi təfsiri». “Mədəniyyət.az” jurnalı №6 Dekabr, 2019. (s.55-58)
 12. “Проявление концептсферы дастана в творчестве азербайджанских композиторов. Музыка и время. 6, 2020, C:36-42 Учредители: Издательство “Научтехлитиздат” (Москва)ISSN: 2072-9960.
 13. Sərdar Fərəcov. Həyat və yaradıcılıq yolu. s.634-669. Azərbaycan Musiqi Tarixi 5 cilddə, V c. B: Elm, 2020, 672 s. ISBN 978-9952-523-00-4
 14. Fərəcova-Cabbarova, “Dastanın musiqili-poetik janr kimi xüsusiyyətlərinə dair // – Bakı: Konservatoriya, – 2021. – №4(53), – s.66-78.
 15. Dastan” janrına dair konsept və konsepsiya paronimləri. Axtarışlar, Naxçıvan, Tusi, 2023,№4 (47), 17-ci cild, s.144-148. Axtarışlar, Naxçıvan, Tusi nəşriyyatı., 2023
 16. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında “Dastan” konsepsıyasının şifrələrdə ifadəsinə dair. Axtarışlar, Naxçıvan, Tusi nəşriyyatı., 2022, s.191-197.
 17. Fərəcova-Cabbarova, “Bestecilerin epik eserlerde konsept ve konsepsiya paronimleri”,Uluslararası İpek Yolu Muzik və Sanat Konferansı, 2-3 Kasım -2024, Türkiyə-Ankara, s.363-377.
 18. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında dastan janrı mövzu və konsepsiya kimi. Dissertasiya işinin Avtoreferatı. Bakı, Mütərcim, 2024, 32 s.

Qəzetlər

Fərəcova Humay. Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyində Ulu öndərin xatirəsi anılıb. s:4 Mədəniyyət qəzeti №44 (940), 20 iyun 2012.

Fərəcova Humay. “Arzulara gedən yolda”. S:16. “Kaspi” qəzeti. № 347 (2747). 4 iyul 2012.

Fərəcova Humay. Gənc bəstəkarların konserti. S:12. Mədəniyyət qəzeti № 31 (1022), 1 may 2013.

Fərəcova Humay. Bəstəkarlarımızın musiqi bayramı. ABİ-nın 80 illik yubileyi ilə bağlı kütləvi tədbirlər keçirilib. S:9. “Kaspi” qəzeti № 183 (3278), 5 noyabr 2014

Fərəcova Humay. Arif Məlikovun rəsmlərinin musiqi ilə vəhdəti. s:9. Kaspi qəzeti № 058 (3152). 4 aprel 2014

Fərəcova Humay. Qazax Milli Alətləri Orkestrının “Xəzəri yelləndirən dostluq mahnısı” adlı konserti. s: 1/5-2/5 Azpress.AZ. 30.01.2015

Fərəcova Humay. “Musiqiçi rəssamlar” albomunun təqdimatı keçirildi. Mədəniyyət qəzeti S:15. № 81 (1369). 26 oktyabr 2016.

Fərəcova Humay. Dahi Üzeyir Hacıbəyliyə mənəvi oğulluq missiyası. s:4, 525-ci qəzet №225(4962). 8 dekabr 2017-ci il.

Fərəcova Humay. Səhnəmizin yeni uğuru – “Cavad xan”. s:7, Azad Azərbaycan qəzeti № 93 (3294). 3 iyul 2018-ci il.

Ferecova-Cabbarova Humay. Serdar Ferecovun yaratıcılığında destan konseptinin tezahürü. Anadolu qezetesi. S.6 5 mayis 2022.

Jurnallar və kitablarda haqqımda

Fərəcova Humay. Azərbaycan Gənclər Fondu. Bülleten 2, 2013. “Gənc Azərbaycan” Film festivalının C kateqoriyası ürə qalibi. s.127.

Fərəcova Humay. Azərbaycan Gənclər Fondu. Bülleten 3, 2014. D kateqoriyası üzrə qalibi. s.127.

Fərəcova Humay. Azərbaycan Gənclər Fondu “Həyata gülümsə” foto sərginin albomu. “Ülvi hislər”. s:37 Bakı- 2014

Fərəcova Humay. Azərbaycan Gənclər Fondu “Ekoloji” foto müsabiqənin albomu “Çırkab”. S:57 Bakı- 2014

Fərəcova Humay. Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi”. “İlin gənci” nominasiyası. 2 fevral, 2014-cü il

Fərəcova Humay. Üzeyir musiqisinin inciləri. Musiqi Dünyası. s: 102-103. 2/63. 2015

Hər bir gənc üçün mükafat yeni başlanğıc, etimaddır”. s:12, “Gənclik” bölməsi. Mədəniyyət qəzeti. 12 (1201) 25 fevral

«В новом году – новых наднжных друзей». Газета «Вышка».С:10, 12.01.2007.

Qaraşlı D. XXI əsrə istedadlarla VII cild. “Ata yolunun davamçıları”. s:225-257. Bakı-2014

Kitablar

Musiqiçi rəssamlar. Bakı, 2016. 30 s.

Rauf Hacıyevin işıqlı xatirəsi. Bakı, 2024, 250 s.

Layihələr

Gənc Azərbaycan”. 2014

Musiqiçi rəssamlar” 2016

ƏLAVƏLƏR:

1.“Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında dastan janrı mövzu və konsepsiya kimi” adlı dissertasiya işinin müdafiyəsi. 29 fevral 2024-cü il.Bakı Musiqi Akademiyası

2.Aqşin Əlizadəyə aid məqalə. “Böyük xoşbəxtlik və böyük itki”. 2023-cü il (nəşrdə)

3.Konservatoriya” jurnalına dair redaktorluq işləri

4.Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü (18 oktyabr 2023-cü il)

5.Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında müxtəlif mövzularda çıxışlar

6. “İlin gənci”(2015) mükafatıçısı (Azərbaycan Dövlət Gənclər və İdman Nazirliyi)

Tədbirlər

Niyazi adına 22 saylı məktəbdəki tədbirlər:

17 dekabr 2013-cü il. “Kinoviktori” layihəsi. “Arşın mal alan” operettasında Üzeyir Hacıbəylinin şairlik istedadı.

27 may 2015-ci il. Üzeyir Hacıbəylini yaradıcılığının görünən və görünməyən tərəfləri.

15 mart 2015-ci il. I siniflər arasında Solfecio fənni üzrə açıq dərs

2016-cı il 17 sentyabr. “Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığının tarixi əhəmiyyəti” mövzusunda çıxış

2017-ci il 13 mart. “Üzeyir bəyin hüzurunda” tədbir

2017-ci il 15 sentyabr. “Üzeyir Hacıbəylinin “Şeyx Sənan” operası haqqında

2017-ci il 22 noyabr. Fikrət Əmirova aid tədbirdə Cəfərli Nəbinin mükəmməl çıxışı. Hazırladı H.Fərəcova (11 illik 6 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbi).

2018-ci il 18 sentyabr. “Himnimizin tarixi”

2018-ci il may. “Sehrli simlər” skripka konserti

2021-ci il 6 noyabr. “Musiqiçi şəhid, qazi və qəhrəmanlarımız” mövsuzunda tədbir

2022-ci il 2 fevral. “Gəncliyin prelyudları” mövzusunda tədbir.

2022-ci il 8 iyun. “Ləman Əhədovanın sinif konsertinə aid tədbir”.

Fəxri Fərmanlar

BMA və Həmkarlar İttifaqı. Universitetin Mədəni-kütləvi tədbirlərində fəal iştıraka görə. 28 dekabr 2012.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsi. Niyazi adina 22 №-li UMM. Gənc nəslin estetik tərbiyəsindəki xidmətlərinə, kollektiv ictimai həyatında fəal iştirakına görə təltif olunur. 29 dekabr 2017-ci il.

BMA-nən təşkilatçılığı ilə “Üzeyir Hacıbəyli adına Tələbə Teatr Festivalı”. 16-19 aprel 2013. “Ər və Arvad” operettasında “Gülpəri” rolu. Aktrisalıq bacarığına görə.

Azərbaycn Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə “Rəsmlərdəki şəhidlərim” layihəsində iştirak. 15 aprel 2014.

2 fevral “Gənclər günü” münasibəti ilə yüksək təşkilatçılığıa görə Niyazi adına 22 UMM. 2 fevral 2022

Sertifikatlar

Azərbaycn Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, ATGTİ, AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun təşkilatçılığı ilə “Gənc arxeoloqlar ” layihəsində iştirak. 29 avqust-8 sentyabr 2012

Üzeyir Hacıbəylinin müstəqil dövlətçilik azərbaycançılıq ideyaları”. “Müstəqilliyimiz əbədidir, daimidir, dönməzdir” adlı Tələbələrin XXII Respublika Elmi Konfransı. s:158-159. (Bakı Slavyan Universiteti, 29-30 noyabr, Bakı-2011).

FİFA U-17 Women’s World Cup Azerbaijan 2012”/ Volunteer. 22 September-13 October.

ADMİU. Türksoylu Xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri mövzusunda tələbələrin XII elmi-praktiki konfransı. Bakı- 22 aprel 2013

İrəli” İB-nin təşkilatçılığı ilə “Gənclərin yeni media forumu”. 23 iyul 2013

Heydər Əliyev Mərkəzi və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi” ümumrespublika bilik yarışı. 12 noyabr 2014.

Azərbaycn Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə “Həyata gülümsə” layihəsində iştirak. 2014

Azərbaycn Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə “Ekoloji foto müsabiqə” layihəsində iştirak. 2014

Binəqədi İcra Hakimiyyəti. “Liderlik məktəbi”. 22-26 mart 2014.

Azərbaycn Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə “Gənc xanımların uğur formulu” layihəsində. 4-5 aprel 2014

Fəlsəfə Akademiyası” Gənclər Təşkilatı. “Tələbələrarası Qladiator Debatları Kolizeyi”. 27 aprel 2014

Erasmus +. Youthpass. Youth Exchanges. 12 april-17 april 2015.

ADA Universiteti. Ali məktəb müəllimləri üçün “Tədqiqatın metodları” mövzusunda 2 həftəlik təlim kursu. 4-18 iyul, 2016.

Azərbaycn Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə “Muğamatım bir dəryadır” layihəsində iştirak. 2016

Azərbaycn Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə “Gənc Alimlər iş başında” layihəsində iştirak. 2016

Open Science Azərbaycan”. Gənc tədqiqatçılar arasında Open Science platformasının təbliği. 18.02.2022

Uluslararası İpek Yolu Muzik və Sanat Konferansı, 2-3 Kasım -2024, Türkiyə-Ankara

Diplomlar

Musiqi Nəzəriyyəsi fənləri üzrə II Şəhər Olimpiadası. Bakı, 2008 may. I Yer

BMA-nın təşkilatçılığı ilə Ü.Hacıbəylinin 125 illiyinə həsr olunmuş müsabiqə. II yer. Sentyabr. 2010

BMA-nın 90 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilən “Sərbəst yazı” müsabiqəsində II yer diplomu. 2010

BMA. “Respublika günü” münasibəti ilə tələbələr arası “Vətənpərvərlik” müsabiqəsi II yer. 2011

BMA. Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi münasibəti ilə “Sərbəst yazı işi”. II Yer. 2013 may

YeniSi” Ədəbiyyat və Mədəniyyət Təzahürləri Mərkəzinin “Gənc araşdırmaçılar üçün Yeni Si art-texnologiyalar yay məktəbi” layihəsində fəal iştirak. I Yer. 13.09.2013

BMA-nın təşkilatçılığı ilə “Nə, Harada, Nə zaman?” intellektul oyunda iştiraka görə II yer diplomu. 1 may 2013

Azərbaycn Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə “Doll art” layihəsində III yer. 2 aprel 2014

Azərbaycn Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə “Mənim əsərim” layihəsində II yer. 2015

Azərbaycn Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi.m “İlin gənci” mükafatı

2 fevral 2015

MİRAS İB-nin təşkilatçılığı ilə “Kim, harada, necə” II İntellektual Yarışmada iştirakına görə I Yer.

Azərbaycn Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə “Kitablar və mən” layihəsinin qalibi. I yer. 2016 dekabr

III. İnternational turkic arts, history, and folklore congress/art activities. 2015-Delhi-İndia.

IX. Italian operas on the stage of Azerbaijan . İnternational turkic arts, history, and folklore congress/art activities. 2016-Verona-İtaly.

6th International Conference “Ohrid-Vodici 2018”/ “Diaspora, Transnationalism, Trnasculturli Capitalsm and Inter-Cultural Communications as New Forms of Social Capital”. 17-19 january 2018

Kurslar

İRƏLİ” İB. MEDİA AKADEMİYA. Aprel-Sentyabr. Məzun sertifikatı.

ADA Universitetində 4 aylıq kurs. Bakı-2016. Məzun sertifikatı

ADA Universiteti. Ali məktəb müəllimləri üçün “Tədqiqatın metodları” mövzusunda 2 həftəlik təlim kursu. 4-18 iyul, 2016.

The Certificate of “Esperanto” foreign language courses and computer. Pre-İntermediate (good). November-2014. Baku

AMEA-nın nəzdnində İnformasiya və Texnologiya İnstutu. 1 aylıq kurs

ATİ-nin “Web of Science” silsiləli təlimləri

Linklər

http://konservatoriya.az/?p=3036

https://mys.gov.az/gnclr-siyasti/mukafatcilar/31/frcova-humay-srdar-qizi

https://www.youtube.com/channel/UCl_urz5DHtMFdSYpAr6nz1A?feature=applinks

https://turuz.com/book/title/Muqam+Tonalliqlarinin+Transpozisya+Problemleri-Shamil+Ismayilov-Muqam+Janri+Azerbaycan+Bestekarlarinin+Simfonik+Yardcilighinda-Humay+Ferecova

https://kitabsever.wordpress.com/2015/11/03/unudulmus-obrazinin-veresaqin-kutuzov-musorqskinin-yaradiciligindaki-t%C9%99zahuru-humay-f%C9%99r%C9%99cova/

https://www.muallim.edu.az/www.old/arxiv/2014/02/16.htm

http://az.baku-art.com/az/niyazi-adina-22-nomreli-ushaq-musiqi-mekt-bind-g-nc-mu-lliml-rin-ifas-nda-g-nclik-prel-dl-ri-adl-konsert-kechirilib

https://youthfoundation.az/wp-content/uploads/2016/04/C-8.pdf

https://reyting.az/medeniyyet/83998-srdar-frcov-o-xbri-eidn-kimi-piano-arxasna-kecdim.html

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2016/may/492762.htm

https://ann.az/az/azerbaycanda-qsametrajl-film-festival-keirilecek/

https://medeniyyet.az/page/news/36279/Musiqici-ressamlar-albomunun-teqdimati-kecirildi-.html

https://issuu.com/bmatgt/docs/mezzo2/12

https://525.az/?name=xeber&duzelis=0&news_id=90982

http://konservatoriya.az/?p=1564

https://www.youtube.com/channel/UCZiK60uf-4gS-6kB1rgHiMw

https://www.youtube.com/watch?v=rIH2w7X6SRA

http://simsar.az/news/a-58985.html

https://www.kultura.az/az/article/2336/

http://miras.az/index.php?lang=az&sectionid=8&sect=535

http://www.medeniyyet.info/medeniyyet-xeberleri/sehnemizin-yeni-uguru-cavad-xan-baleti

https://kaspi.az/az/arif-melikovun-resmlerinin-musiqi-ile-vehdeti

https://www.burhanettinsenli.com/link/Vodici2019.pdf

http://konservatoriya.az/?p=3352

https://www.elibrary.az/docs/jurnal/jrn2019_821.pdf

http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archivereader.asp?txtid=742&s=1&iss=29

http://music.tgizd.ru/ru/arhiv/19574

http://konservatoriya.az/?p=2568

http://az.baku-art.com/az/niyazi-adina-22-nomreli-ushaq-musiqi-mekt-bind-g-nc-mu-lliml-rin-ifas-nda-g-nclik-prel-dl-ri-adl-konsert-kechirilib

https://sigarzon.es/blog/e99f3c-c2c—arcades

http://miras.az/index.php?lang=en&sectionid=53&sect=1241

https://www.linkedin.com/pulse/6th-international-conference-ohrid-vodici-2018-rubin-zemon

https://eprints.ugd.edu.mk/21178/1/Classification%20of%20hotel%20establishments.pdf

http://konservatoriya.az/konfrans/2017.pdf

http://bsu.edu.az/az/news/bduda_doktorantlarn_v_gnc_tdqiqatlarn_xxi_respublika__elmi_konfrans_balayb

http://konservatoriya.az/?p=1564

http://konservatoriya.az/?p=3352

https://elibrary.ru/item.asp?id=42968022. 2020

https://www.musicacademy.edu.az/im

https://science.gov.az/az/news/open/13479

file:///C:/Users/acer/Downloads/Anadolu.%2005.05.22.%20Serdar%20Ferecov%20hakk%C4%B1nda.pdf

http://konservatoriya.az/?p=1564