Azərbaycan Milli Konservatoriyasında Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant və dissertantların İxtisas fənni imtahanına ərizə qəbulu başlayıb.

 

Ərizələrin qəbulu 2021-ci ilin 9 mart tarixindən 9 aprel tarixinə qədər davam edəcəkdir.

 

İmtahanın proqramı

 

 1. Musiqişünaslığın tarixi və metodologiyası
 • Musiqişünaslıq sənətşünaslığın bir sahəsi kimi
 • Musiqi elminin təşəkkülü və əsas inkişaf mərhələləri
 • Etnomusiqişünaslığın təşəkkülü, inkişafı və müasir problemləri
 • Urməvinin musiqi-elmi irsinin tarixi əhəmiyyəti
 • Ə. Marağayini musiqi-elmi irsinin tarixi əhəmiyyəti
 • M. Nəvvabın musiqi-elmi irsinin tarixi əhəmiyyəti
 • Ü. Hacıbəylinin musiqi-elmi irsinin tarixi əhəmiyyəti
 • XX əsr musiqi-nəzəri sistemləri
 • Rimanın funksional nəzəriyyəsi
 • Yavorskinin lad nəzəriyyəsii
 • Şönberqin musiqi kompozisiyası haqqında təlimi
 • Messianın musiqi-nəzəri görüşləri
 • Asafyevin intonasiya nəzəriyyəsi
 • Ştokhauzenin musiqi-nəzəri görüşləri
 • XX əsrin sonunda musiqinin fəlsəfəsi
 • XX əsrin sonunda musiqi estetikası
 • Etnomusiqişünaslığın metodoloji problemləri
 • Müasir  Azərbaycan musiqişünaslığı

 

 1. XX – XXI əsrlər musiqisinin tarixi və nəzəri problemləri
 • Müasir kompozisiyanın nəzəri problemləri
 • Modernizmin estetik prinsipləri
 • Musiqi neoklassitsizminin estetik prinsipləri
 • İ. Stravinskinin balet yaradıcılığı
 • “Fransız altılığı” qrupunun estetik prinsipləri
 • Ekspressionizm və Yeni Vyana məktəbi
 • Şönberqin yaradıcılığı
 • Berqin yaradıcılığı
 • Vebernin yaradıcılığı
 • XX əsrin iikinci yarısında – XXI əsrin əvvəllərində dünya musiqi sənətinin əsas inkişaf təmayülləri
 • Musiqidə postmodenizm
 • Musiqidə minimalizm
 • Elektroakustik musiqi
 • Konkret musiqi
 • Müasir Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik yaradıcılığı
 • Müasir Azərbaycan bəstəkarlarının opera yaradıcılığı
 • Müasir Azərbaycan bəstəkarlarının balet yaradıcılığı

 

 1. Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisinin tarixi və nəzəri problemləri
 • 3.1 Azərbaycan xalq mahnılarının janr təsnifatı
 • 3.2 Azərbaycan xalq rəqslərinin janr və üslub xüsusiyyətləri
 • 3.3 Azərbaycan aşıq sənətinin tədqiqi məsələləri
 • 3.4 Azərbaycan muğamının tarixi-nəzəri problemləri
 • 3.5  Azərbaycan şifahi ənənəli musiqisində çoxsəslilik problemləri
 • 3.6 Azərbaycan etnoorqanologiyasının tarixi-nəzəri problemləri

 

 1. Musiqi-nəzəri fənlərin elmi-təcrübi prinsipləri
 • 4.1 Polifonik faktura xüsusiyyətləri və onun təzahür formaları
 • 2 Ciddi yazı üslublu polifoniyanın əsas xüsusiyyətləri
 • 3 Sərbəst yazı üslublu polifoniyanın əsas xüsusiyyətləri
 • 4 Polifonik variasiyaların təzahür formaları