AMK-nın “Milli musiqinin tədqiqi” elmi-tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri – Abbasqulu İsmayıl oğlu Nəcəfzadə

 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 2000-ci il 13 iyun tarixli qərarı ilə “Azər­bay­can Milli Konservatoriyası”nın təsis edilməsi haqqında xüsusi fərman vermiş­dir. 2001-ci il 10 avqust tarixində isə Azərbaycan Respublikasının Prezi­den­ti Hey­dər Əliyev “Azərbaycan Milli Koservatoriyasının maddi-texniki bazasının yaradıl­ması haqqında” geniş sərəncam imzalamışdır.

 

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının “Milli musiqinin tədqiqi” laborato­ri­yası Təhsil Naziri Misir Mərdanovun 14.03.2003-cü il tarixli 224 saylı əmrinə əsa­sən təşkil olunmuşdur. 2005-2011-ci illərdə laboratoriyaya sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Sevil Fərhadova rəhbərlik etmişdir. 2011-ci ildən isə labora­toriyaya rəhbərlik etmək sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Abbasqulu Nəcəfzadəyə tapşırılmışdır. Laboratoriyanın əməkdaşları ötən il­lər ərzində milli musiqinin tədqiqi və araşdırılması yönündə öz dəyərli təklif­lə­rini verməklə dövrü mətbuatda bir sıra elmi məqalələr çap etdirmişlər.

 

Laboratoriyanın əməkdaşı hər rübdə bir (il ərzində cəmi 4) elmi məqalə yazmalı və ümumi işə öz yaradıcı töhfəsini verməli, fərdi işi ilə yanaşı, kollektivlə birgə fundamental bir əsərin ha­zırlanmasında yaxından iştirak etməlidir.

 

2009-cu ildən nəşr edilən “Konservatoriya” elmi jurnalının oxunması, redaktə və korrektə işi, eləcə də tərtibatı laboratoriya işçilərinin üzərindədir. Bundan əlavə “Konservatoriya” jurnalının 2016-cı ildə yaradılmış veb saytında cari işlərlə (bura hər yeni nömrədə məqalələrin yerləşdirilməsi, paylaşması, şərhlərin idarə edilməsi və s. aiddir) yanaşı saytdakı məqalələrin sosial şəbəkədə yayılması, elmi birliklərə daxil olmaq şərtilə məqalələrin sitat indeksinin yüksəlməsinə yönəldilmiş işlər də görülür.

 

Hazırda laboratoriya “Tar ensiklopediyası” fundamental layihə üzərində çalışır. “Tar ensiklopediyası”nın həm kitab, həm də multi-media variantının ərsəyə gəlməsi planlaşdırılıb.

 

 • Əməkdaşlar
 • Abbasqulu Nəcəfzadə– Laboratoriya rəhbəri
 • Ülkər Əliyeva – Baş elmi işçi
 • Manafova Gülnarə – Elmi işçi
 • Aygül Səfixanova – Elmi işçi
 • Fərdin Məmmədli – Kiçik elmi işçi
 • Humay Fərəcova – Kiçik elmi işçi
 • Günay Babazadə– Baş laborant

 

Abbasqulu İsmayıl oğlu Nəcəfzadə

 

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professoru, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, musiqiçi
E-mail: a.najafzade@yahoo.com

 

Doğum tarixi : 01/12/1957indiki Şamaxı rayonu, Qızmeydan (Astraxanovka) kəndi, Azərbaycan

 

Təhsili

 • 1965 – 1974 : 16 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi
 • 1974 – 1978 : Sumqayıt Musiqi Texnikumu, kamança müəllimi, xalq çalğı alətləri orkestrinin rəhbəri
 • 1978 – 1983 : Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası, konsert ifaçısı, kamança müəllımi və xalq çalğı alətləri orkestrinin dirijoru

Yaradıcılığı

 • 2006 : “Azərbayсan nəfəs alətləri (orqanoloji-tarixi tədqiqat)” adlı dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək Azərbaycan Respubliaksının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 29 may 2007-ci il tarixli (protokol № 19 -k) qərarı ilə sənətşünaslıq namizədi (sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru) alimlik dərəcəsi təsdiq edilmişdir (diplom: EN № 04560) http://www.science.az/en/referat.php?show=true&pid=1482)
 • 2010 : Azərbaycan Respubliaksının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 30 noyabr 2010-cu il tarixli (protokol № 36 – k) qərarı ilə “Musiqi sənəti” ixtisası üzrə dosent elmi adı verilmişdir (dosent attestatı: DS № 03655)
 • 2012 : “İdiofonlu çalğı alətlərinin Azərbaycan örnəkləri, mənşəyi və yeni təsnifatı” adlı elmlər doktoru dərəcəsi almaq üçün müdafiə işini tatamlamış, Azərbaycan Respublikasının Pre­zi­denti yanında Ali Attestasiya Komissi­ya­sının 7 mart 2014-cü il tarixli (protokol № 04 – R) qərarı ilə sənətşü­nas­lıq üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir (diplom: ED № 01540).
 • 2017 : Azərbaycan Respubliaksının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 12 iyul 2017-ci il tarixli (protokol № 14 – R) qərarı ilə “Milli musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrası üzrə professor elmi adı verilmişdir (professor attestatı: PR № 01589)

Əmək fəaliyyəti

 • 1976-cı ildən etibarən günümüzə qədər əmək fəaliyyətini bir musiqiçi kimi fasiləsiz olaraq davam etdirir, ifaçı, müəllim, həm də müxtəlif ansamblların rəhbəri və ifaçısıdır.
 • 1976-1978-ci illərdə Bakı şəhəri H.Sarabski adına Mədəniyyət Evində “Xalq üçlüyü”ndə kamança ifaçısı.
 • 1978-1983-cu illərdə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun xalq çalğı alətləri an¬sam¬¬blının rəhbəri.
 • 1979-dən bu günədək Sumqayıt Musiqi Texnikumunda kamança və orkestr dirijoru ixtisasları üzrə pedaqoq.
 • 2003-dən Azərbayсan Dövlət Mədəniyyət və İnсəsənət Universitetinin “Musiqi sənəti” fakültəsi, “İnstrumental ifaçılıq” kafedrasının müəllimi.
 • 2005-2010-cu illərdə Azərbayсan Milli Konservatoriyası, “Milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi” elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri.
 • 2010-cu ildən bu günə qədər Azərbayсan Milli Konservatoriyası, “Milli musiqinin tədqiqi” elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri.
 • 2005-ci ildən bu günə qədər Azərbayсan Milli Konservatoriyası, “İnstrumental muğam” kafedrasının müəllimi
 • 2009-cu ildən “Konservatoriya” elmi jurnalının redaktoru, 2010-cu ildən bu günə qədər məsul katibi.
 • 2015-ci ildən Azərbayсan Milli Konservatoriyası, “Milli musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasının professoru

Mütəxəssis olduğu fənnlər

 • Musiqi təhsili və tədrisi.
 • Kamança aləti üzrə təlim və tədris (ixtisas-muğam, ixtisas-not).
 • Xalq çalğı alətləri üçün əsərlərin orkestrləşdirilməsi.
 • Pedaqoji təcrübə.
 • Azərbaycan xalq musiqisi.
 • Xalq yaradıcılığı (folklorşünaslıq).
 • İfaçılıq sənətinin tarixi.
 • Musiqi alətşünaslığı (alətçilik).
 • Musiqi tarixi.
 • Musiqi ədəbiyyatı.
 • Dirijorluq (xalq çalğı alətləri orkestri).
 • Dirijorluq təcrübəsi.
 • Xalq çalğı alətləri ansamblının rəhbəri.
 • Qədim musiqi alətlərimizin araşdırılması və bərpa layihələrinin hazırlanması.
 • Azərbaycan dilində müxtəlif janrlarda olan musiqi mətnlərininin redaktə etmək.
 • Xalq çalğı alətlərinin tədrisi metodikası.
 • Azərbaycan xalq rəqs musiqisi.
 • Etnoorqanologiya
 • İnstrumental muğam ifaçılığının metodologiyası
 • Mənbəşünaslıq
 • Muğam ifaçılığının nəzəriyyəsi
 • Muğamşünaslığın əsasları
 • Solo oxuma (xanəndəlik sənəti) tarixi
 • Solo oxuma (xanəndəlik sənətinin) müasir problemləri
 • Xanəndəlik sə­nətinin nəzəriyyəsi
 • Xalq çalğı ifaçılığının tarixi və metodologiyası

 

Mükafatları

 • 1980, 20 dekabr: Fəxri Fərman – xalq çalğı alətləri ansamblının rəhbəri kimi, “Oxu, tar!” müsabiqəsinin qalibi (Azərbaycan Ümumittifaq Bədii Özfəaliyyət Yaradıcılıq Evinin Direktoru İ.İsmayılov).
 • 1981, dekabr : Diplom – xalq çalğı alətləri ansamblının rəhbəri kimi, “Oxu, tar!” müsabiqəsinin qalibi (Azərbaycan Ümumittifaq Bədii Özfəaliyyət Yaradıcılıq Evinin Direktoru İ.İsmayılov).
 • 1985, 25 aprel: Medal VƏSİQƏ – Ümumittifaq bədii özfəaliyyət baxışının laureatı (Baxışın Ümumittifaq Təşkilat Komitəsi)
 • 1985 : Diplom – “Tələbə və Gənclərin XII Ümumdünya festivali”nın diplomu (Festivalın Təşkilat Komitəsi)
 • 1987 : Medal – Moskva VƏSİQƏ Xalq yaradıcılığının II Ümumittifaq festivalının laureatı (Festivalın Ümumittifaq Təşkilat Komitəsi)
 • 1988, 1 noyabr :Qramota – “Meyxana” ansamblı, “İste¬dad¬lar axtarırıq” respublika müsabiqəsinin qalibi (V.İ.Lenin adına sarayın direktoru Kerim Kerimov).
 • 1988, 3 avqust : Qramota – Sovet İttifaqı və Yunanıstan gənclərinin IV dostluk həftəsındə uğurlu çıxışına görə (ÜLKGİ MK-nın katibi).
 • 1992, 12-17 may : Hədiyyə – festivalın simvolik suveniri, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2. Uluslararası Halk Oyunları Genclik Şenliği, İzmir, Türkiyə.
 • 1992 : Hədiyyə – festivalın simvolik suveniri, Uluslararası Selçuk Festivali, Türkiyə.
 • 1994, 8 May : Fəxri Fərman – əsgərlər qarşısında nümunəvi çıxışına görə (250 saylı hərbi hissə komandiri, polkovnik-leytenant S.Zeynalov).
 • 1997, 5 iyun : Mükafat – Ünlü şair M.Müşfiqin şeirlərinə bəstələdiyi mahnılara görə, «Müşfiq» adına xatırə mü¬ka¬fatı
 • 2000-2009 : Qramota – “Oğuzlar” folklor ansamblı, “İstedad” müsabiqəsinin qalibi (Bakı şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi).
 • 2000, 1 Fevral : Təşəkkürnamə – Azərbaycan kültürünü Yaponiyada layiqincə təbliğ etdiyinə görə (Kaşivazaki Türk Kültür Kasabasının Baş Meneceri Hüseyn Bozkurt).
 • 2001, 17-26 aprel : Təşəkkürnamə – Yücel Yener TRT-nin Baş direktoru
 • 2002, 20 Mart : Fəxri Fərman – güləşçilərın ölkə çempionatındakı musiqi xidmətlərinə görə
 • (Azərbaycan Milli İdman Növləri Assosiasiyasının prezidenti, prof. Dr. Xanlar Qurbanov).
 • 2003 : Fəxri Fərman – güləşçilərın ölkə çempionatındakı musiqi xidmətlərinə görə
 • (Azərbaycan Milli İdman Növləri Assosiasiyasının prezidenti, prof. Dr. Xanlar Qurbanov).
 • 2005, 15 May : Fəxri Fərman – “Günaydın” folklor ansamblının rəhbəri kimi, Milli Güləş yarışında nümunəvi çıxışına görə (Azərbaycan Milli İdman Növləri Assosiasiyasının prezidenti, prof. Dr. Xanlar Qurbanov).
 • 2006, 31 dekabr : Fəxri Fərman – əsgərlər qarşısında nümunəvi çıxışına görə (Milli Qvardiyanın komandanı, VİE polkovnik A.İ.Yusifov).
 • 2007, 20 mart : Fəxri Fərman – əsgərlər qarşısında nümunəvi çıxışına görə (Hərbi Dəniz Quvvələrinin komandanı, vitse-admiral Ş.Sultanov).
 • 2007, 17-19 oktyabr, Təşəkkürnamə – “Ortak Türk Keçmişindən Ortak Türk Gələcəyinə” V. Uluslararası Folklor Konfransı (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Direktoru prof. Dr. Hüseyn İsmayılov).
 • 2008, 25 aprel: Fəxri Fərman – Milli Güləş yarışında nümunəvi çıxışına görə (Azərbaycan Milli İdman Növləri Assosiasiyasının prezidenti, prof. Dr. Xanlar Qurbanov).
 • 2008, 25 aprel: Hədiyyə – Milli Güləş yarışında nümunəvi çıxışına görə, üzərində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rəsmi işlənmiş xalça (Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr edilmiş yarışın Təşkilat Komitəsi).
 • 2009 : Təşəkkürnamə – Türk dünyası musiqi sənətinin təbliği və tanıdılması yönündə gördüyü xidmətlərə görə (Türksoy Türk kültür və Sanatları Ortak Yönetimi, Genel Müdir Düsen Kaseinov).
 • 2009 : Təşəkkürnamə – 10. Uluslararası Sürməli Festivalındakı bənzərsiz və yadda qalan çıxışlarına görə (T.C. Yozqat Valisi Amir Çiçek).
 • 2009 : Hədiyyə – festivalın simvolik suveniri, 10. Uluslararası Sürməli Festivali (Yozqat Valisi Amir Çiçek).
 • 2009 : Hədiyyə – T.C. Yozqat şəhərinin simvolik açarı (Yozqat Valiliyi).
 • 2009 : Hədiyyə – “Oğuzlar” Azərbaycan Xalq Folklor Ansamblının adına verilən məxsusi suvenir (Türksoy Türk kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi, Genel Müdiri Düsen Kaseinov).
 • 2009 : Hədiyyə – Altındağ Bələdiyyəsinin simvolik suveniri, Ankara, Türkiyə.

 

Əsərləri

Kitablar və tədris proqramları

 • 2002 : Nizami Rəmzi “Mahnılar və qəzəllər”. Bakı: Min bir mahnı MMС, 110 s. (tərtibçi).
 • 2003 : Azərbayсan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti (I nəşr). Bakı: Min bir mahnı MMС, 224 s. (müəllif).
 • 2004 : Azərbaycan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti. (Yenidən işlənmiş II nəşr). Bakı: Min bir mahnı, 224 s. (müəllif).
 • 2004 : Çalğı alətlərimiz. (kitabça). Bakı: Min bir mahnı MMC, 128 s.
 • 2004 : Balabançı Həsən dayının gülməcələri. Bakı: Min bir mahnı MMС, 80 s. (müəllif).
 • 2006 : Əlihüseyn Dağlı “Ozan Qaravəli”. Bakı: MBM, 192 s. (tərtibçi).
 • 2006 : Azərbaycan nə­fəs alətləri (or­qanoloji-tarixi tədqiqat). Sənətşünaslıq namizədi dis­sertasiya işi. Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musi­qi Akademiyasının kitabxana­sı, 186 s.
 • 2006 : Azərbaycan nə­fəs alətləri (or­qanoloji-tarixi tədqiqat). Sənətşünaslıq namizədi dis­sertasiya işinin avtoreferatı. Ü.Hacıbəyli adına Bakı: MBM, 26 s.
 • 2007 : Xalq çalğı alətlərinin tədrisi metodikası (dərs vəsaiti, I nəşr). Bakı: MBM, 64 s. (müəllif).
 • 2008 : İki mahnı (Mikayıl Müşviqin 100 illik yubileyinə).. (solo, səs ilə fortepi­ano üçün klavir). Bakı: MBM, 16 s. (müəllif).
 • 2008 : “Xalq çalğı alətlərinin tədrisi metodikası” fənni üçün proqram. Bakı: MBM, 12 s. (tərtibçi).
 • 2008 : Muğam ensiklopediyası. Redaksiya heyətinin sədri, baş redaktor Əliyeva M.A. Bakı: Heydər Əliyev Fondu, 216 s. (yaradıcı heyətin üzvü).
 • 2009 : Müşfiqin duyğu yarpaqlari. Bakı: Təhsil, 128 s. (мüəllif).
 • 2009: Nəğmələr. (solo, səs ilə fortepi­ano üçün klavir). Bakı: MBM, 16 s. (müəllif).
 • 2010 : Azərbaycan idiofonlu çalğı alətləri (orqanoloji-tarixi tədqiqat).Bakı: MBM, 280 s. (müəllif)
 • 2010:   Tar, kamança, qanun və balaban ixtisası üzrə “Konsertmeyster sinfi” fənni üçün proqram. Bakı: MBM, 24 s. (həmtərtibçi).
 • 2010:   Zərb alətlərinin “Not-ixtisas” fənni üçün proqram, Bakı: Elnur LTD, 34 s. (həmtərtibçi).
 • 2010:   Bakalavr təhsili üzrə balaban alətinin “İxtisas-muğam” fənni üçün proqramı. Bakı: MBM, 40 s. (həm­tər­tibçi).
 • 2012 : İdiofonlu çalğı alətlərinin Azər­baycan örnəklə­ri, mənşəyi və yeni təsnifatı. Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru dis­sertasiya işi. Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musi­qi Akademiyasının kitabxana­sı, 299 s.
 • 2012 : İdiofonlu çalğı alətlərinin Azər­baycan örnəklə­ri, mənşəyi və yeni təsnifatı. Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru dis­sertasiya işinin avtoreferatı. Bakı, MBM, 42 s.
 • 2012 : Xalq çalğı alət­lərinin tədrisi me­­­todikası (dərs vəsaiti, ye­ni­dən işlənmiş II nəşr). Bakı: MBM, 92 s. (müəllif).
 • 2013 : Tar, kamança, qanun və balaban ixtisası üzrə (bakalavr hazırlığı) “Müşayiət sinfi” fən­ni­­ üçün proqram, Bakı: MBM, 40 s. (həmtərtibçi).
 • 2013 : Xalq musiqisi sa­zən­də ifaçılığında (dərs vəsaiti). Bakı: MBM, 84 s. (həmmüəllif).
 • 2014 : Balaban haqqın­da multimedia. Bakı: Heydər Əliyev Fondu.
 • 2016 : AMK-nın “Et­noorqanalogiya” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 16 s. (tərtibçi).
 • 2016 : AMK-nın “Et­noorqanalogiya” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün dərslik. Bakı: Ecoprint, 304 s. (müəllif).
 • 2017 : ADMİU-nun “Muğam” fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün dərs vəsaiti. Bakı: Ecoprint, 160 s. (həmmüəllif).
 • 2017 : Sənətşünaslıq (6213.01 – Musiqi sənəti) üzrə elmi-tədqiqat işlərinin yazılışına dair tövsiyələr (metodik vəsait). Bakı: Ecoprint, 56 s.
 • 2017 : AMK-nın “İnstrumental mu­ğam ifaçı­lı­ğı­nın meto­do­logiyası” fənni üzrə ma­gis­tratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 24 s. (tərtibçi).
 • 2017 : AMK-nın “Mən­bəşünaslıq” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 20 s. (tərtibçi).
 • 2017 : AMK-nın “Muğam ifaçılı­ğı­­nın nəzəri­yyə­si” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 20 s. (tərtibçi).
 • 2017 : AMK-nın “Solo oxuma (xa­­­nən­dəlik sə­nə­­tinin) müasir prob­lemləri” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 20 s. (tərtibçi).
 • 2017 : AMK-nın “Solo oxumanın (muğam ifaçılı­ğı­­nın) tarixi” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 16 s. (tərtibçi).
 • 2017 : AMK-nın “Xa­nəndəlik sə­nə­ti­nin nəzə­ri­yyə­si”fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 20 s. (tərtibçi).

 

Məqalələri

 • 2002 : Eyni qəlbli in­sanlar. // Təhmurazqızı S. Süleyman Ələsgərov xatirələrdə. Bakı: Tə­fəkkür NPM, s. 350-352.
 • 2004 : Azərbaycan əra­zisində istifadə edilən körüklü alətlər – ərğan. // “Filologiya məsələləri” №5 – elmi məqalələr toplusu, Bakı, Nurlan, s. 217-224.
 • 2004 : Əsa ney. // “28 May Respublika günü”nə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı: ADMİU, s. 36-38.
 • 2004 : Abbasqulu Nə­cəf­zadə Həsən Cəb­rayı­lov haq­qın­da. // Cəbrayılov H.X. Gül bir az… Bakı: Min bir mahnı, 2004, s. 13-17.
 • 2005 : Əsa ney. // “Mədəni-maarif” jurnalı №12, 2005, s. 28.
 • 2006 : Nəfəs alətimiz boru (burğu). // “Qobustan” jurnalı №1/133, 2006, s. 29-33.
 • 2006 : Musiqar (çıncıq, şamama, miska­al). // “Musiqi dünyası” jurnalı №1-2/27,  2006, s. 127-131.
 • 2006 : Hacıbəyov, ya­xud Hacıbəyli? // “Qobustan” jurnalı №2/134, 2006, s. 82-84.
 • 2006 : Xatirə (Ədalət Vəzirov haqqında). // Qasımov T.M., Nəbioğlu A. Sahibini itirmiş kaman. Bakı: MBM, 2006, s. 126-130.
 • 2006 : Yoxluğuna inan­mırıq, Balaş mü­əllim! (Balaş Abbaszadə haqqında). // Abbaszadə B.Ə. Məni dərdlə heyrətləndirmək çətindir. Ba­kı: MBM, 2006, s.171-173.
 • 2007 : Инструмент га­валдаш в од­ном из самых древних очагов цивилизации на территории Азербайджана. // “Harmony” mеждународный музыкальный культуроло­гический журнал. №6. http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archivereader.asp?txtid=418&s=1&iss=18.
 • 2007 : Dədə Qorqudun məzar yeri haqqında Əlihüseyn Dağlının “Ozan Qaravəli” əsərində mülahizələr. // “Ortak türk keçmişindən ortak türk gələсəyinə” V uluslararası folklor konfransının materialları, Bakı: Səda, s. 14-16.
 • 2008 : Сравнительный анализ гашыге­ка с однотип­ными музы­кальными инс­трументами не­которых наро­дов. // “Harmony”, Международ­ный муыкальный культу­рологический журнал. №7. http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archivereader.asp?txtid=415&s=1&iss=19.
 • 2008 : İdiofonlu çalğı alətlərimiz – Əbdülqadir Ma­rağalının iсad et­diyi alətlər. // “Mədəniyyət dünyası” (elmi-nəzəri məсmuə). XV buraxılış, s. 180-188.
 • 2008 : Гавалдаш. // Международный Азербай­джанский журнал, “Ирс-Наследие” №6 (36). Москва: c. 46-52.
 • 2008 : Gavaldash. // International Azerbaijanian Magazine “Irs Heritage” №6 (36). Moskow: p. 47-53.
 • 2008 : Unudulmuş idi­ofonlu alətimiz – сəlaсil. // “Qobustan” jurnalı №4, s. 67-69.
 • 2008 : Azərbayсan folklor mərasim­lərində idiofonlu alətlər. // “Musiqi dünyası” jurnalı №3-4/37, s. 97-101.
 • 2008 : Azərbayсanın əsa formalı çalğı alətləri. // “Mədəniyyət dünyası” (elmi-nəzəri məсmuə). XVI buraxılış, s. 233-238.
 • 2008 : Ağız qopuzu. // “İncəsənət və mədəniyyət problemləri” №3-4, s. 95-98.
 • 2009 : Древний музы­кальный инс­трумент синдж (зиндж, ручной зил). // “Harmony”, Международ­ный музыкальный культу­рологический журнал. №8. http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archivereader.asp?txtid=347&s=1&iss=20.
 • 2009 : Azərbayсan das­tanlarında idio­fonlu alətlər. // “Konservatoriya” jurnalı №1, s. 137-150.
 • 2009 : Muğam ifaçılığında idiofonlu alətlərimizin rolu. // “Muğam aləmi” Beynəlxalq elmi-simpoziumunun materialları, Bakı: Şərq-Qərb, 18-20 mart, s. 333-346.
 • 2009 : Роль идиофонных музыкальных инструментов в исполнении мугама. // Мaтериалы международного научного симпозиума “Мир мугама”, Баку: Шерг-Герб, 18-20 март, с. 343-359 (rusca).
 • 2009 : The role of idiophonic instruments in mugham. // Proceedings of international musicological symposium “Spase of mugham”, Baku: Sharq-Qarb, 18-20 March, p. 332-347 (ingiliscə).
 • 2009 : Mikayıl Müşfiq yaradıсılığında idiofonlu, aero­fonlu, membra­nofonlu və xor­dofonlu alətlər. // “Konservatoriya” jurnalı №2, s. 69-87.
 • 2009 : Musiqi mədə­niyyətimizə mə­işətdən daxil olan idiofonlu alətlər. // “Konservatoriya” jurnalı №3-4, s. 86-99.
 • 2009 : Azərbayсanın eсazkar səsli xalxal aləti. // “Mədəniyyət dünyası” (elmi-nəzəri məсmuə), XVII buraxılış, s. 178-181.
 • 2009 : Müsəlləs çalğı aləti. // “Qobustan” jurnalı №3, s. 78-81.
 • 2009 : Orta əsr Azər­bayсan miniatür rəngkarlıq sənə­tində idiofonlu alətlər. // “Konservatoriya” jurnalı №5-6, s. 161-169.
 • 2009 : Avсıların iсad etdiyi kaman hem de çalgı aletidir. // “Kültür evreni” dergisi (Ulus­lararası sosyal bilimler dergi­si). Ankara: №3, s. 307-313.
 • 2009 : “Şahnaz” sədalı Şahnaz xanım. // Mustafa Ə. Şahdağın nəğmə­kar qızı. Bakı: MBM, s. 85-88.
 • 2010 : Azerbayсanın idiofonik müzik aletleri. // “Türksoy” (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) dergisi. Ankara: Oсaq s. 80-84.
 • 2010 : Азербайджанские идиофо­нические музы­кальные инс­трументы. // “Türksoy” (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) dergisi. Ankara: Oсaq s. 80-84.
 • 2010 : İdiofonlu alətlər və “idiofon-özü­səslənən” isti­lahları haqqında yeni mülahizələr. // “İnсəsənət və mədəniyyət problemləri” (AMEA Me­marlıq və İnсəsənət İnstitutu). №5(31), s. 129-133.
 • 2010 : Dədə Qorqudun məzarı Azərbay­сandadır. // “Ulu çinar” jurnalı. Bakı, 2010, №1, s. 99-100.
 • 2010 : Аzərbaycan idiofonlu alətlərinin yaranma tarixi və yeni təsnifatı. // “Fəlsəfə və sənətşünaslıq: fənlərarası qarşılıqlı təsirinin metodologiyası”. Beynəlxalq Elmi Konfransının Tezisləri (AMEA Мемаrlıq və İncəsənət İnstitutu). TəkNur, s. 159-161.
 • 2010 : Meyxana janrı və idiofonlu çal­ğı alətləri. // “Qobustan” jurnalı №2/148, s. 93-95.
 • 2010 : Изобретенный A.Mарагалы музыкальный инструмент альвах был рес­таврирован. // Актуальные проблемы и ес­тественных наук (журнал научных публикаций). Мос­ква: №6, c. 248-250.
 • 2010 :Cравнительный анализ агыз-гопуза (губного гопуза) c однотипными музыкальными инcтрументами некоторых народов. // Художественный творческий процесс в ХХ-ХХI веках. Материалы научно-практической конференции (6-7 май 2009). Ташкент: Тахрир-нашриёт, с. 17-25 (rus dilində).
 • 2010 : Ağız kopuzu ve aynı tipli sazlar. // “Kültür evreni” dergisi (Ulus­lararası sosyal bilimler dergi­si). Ankara: №6 , s. 213-220.
 • 2010 : Şəxsi videoarxiv və çalğı alətlə­rindən ibarət kolleksiya. // “Konservatoriya” jurnalı, 2010, №1 (7), s. 34-41.
 • 2010 : Çınqıraq və çın­qıraq dəsti idio­fonlu alətləri. // “Varlıq” jurnalı №157-158, Tehran: s. 69-74.
 • 2010 : Türk xalqlarının ortaq idiofonlu çalğı alətləri. // “Müasir mədəniyyətşünaslıq (elmi, metodiki, publisistik jurnal)” №3 (5), s. 37-42.
 • 2010 : Azərbaycan idi­ofonlu alətləri­nin yeni təsnifatı. // “İncəsənət və mədəniyyət problemləri” (AMEA Me­marlıq və İncəsənət İnstitutu) №2 (32), s. 94-98.
 • 2010 : Müşfiq şeirinin musiqi dünyası. // XX əsr Azərbaycan ədəbiyya­tı məsələləri. III kitab. Bakı, Elm, s. 106-131.
 • 2010 : Ə.Marağalının icad etdiyi əlvah ksilofon tipli alətlərin sələfi­dir. // Türkdilli xalqların musiqi alətləri. Beynəlxalq simpozi­um. Bakı, 16-17 dekabr, http: //www.musicmuseum.az.
 • 2010 : Zəngi-şütür aləti karvan musiqi­sində. // “Konservatoriya” jurnalı №3 (9), s. 22-30.
 • 2010 : Zəng və zınqı­rov çalğı alətlə­rinin fərqli xüsu­siyyətləri. // “Konservatoriya” jurnalı №4 (10), s. 113-124.
 • 2011 : Azərbaycan çal­ğı alətlərinə bir nəzər. // “Müasir mədəniyyətşünaslıq (elmi, metodiki, publisistik jurnal)” №1 (7), s. 88-94.
 • 2011 : “Musiqiçi”nin “Tar haqqında” məqaləsində mülahizələr. // “Qobustan” jurnalı №2, s. 42-44.
 • 2011 : Kamança və Azərbaycanda müxtəlif dövr­lərdə istifadə edilən digər yay­lı alətlər. // “Konservatoriya” jurnalı №1 (11), s. 20-27.
 • 2011 : Озарбойжон ракс саньатида идиофоник му­сика асбоблари. // Журнал “Sаnаt” 3/2011, Ташкент, s. 34-37 (özbək dilində).
 • 2011 : Идиофоничес-кие инструмен­ты в искусстве танца Азербай­джана. // Журнал “Sаnаt” 3/2011, Ташкент, s. 34-37 (rus dilində).
 • 2011 : Idiofonic tools in the arts of Azerbaijan Dance. // Журнал “Sаnаt” 3/2011, Ташкент, s. 34-37 (ingilis dilində).
 • 2011 : Hərbi zərb aləti kos təkmilləşdi­rilir. // “Konservatoriya” jurnalı №2 (12), s. 39-44.
 • 2011 : Aзербайджанс-киеидиофони­ческиемузы­кальныеинс­трументы. // “Konservatoriya” jurnalı №3 (13), s. 24-28.
 • 2011 : “Milli musiqinin tədqiqi” elmi-tədqiqat labora­toriyasının bu günü və sabahı. // “Konservatoriya” jurnalı №4 (14), s. 69-73.
 • 2012 : Muğamın “Ha­bili” və “Habil­sayağı” variant­ları. // “Qobustan” jurnalı №1/155, s. 50-52.
 • 2012 : Adında “Bayatı” sözü olan mu­ğam­lar. // “Konservatoriya” jurnalı №1 (15), s. 27-37.
 • 2012 : Cəbrayıl rayonu “fitar”ın yolunu gözləyir. // “Konservatoriya” jurnalı №2 (16), s. 77-82.
 • 2012 : Xızının sevilən sənətkarı – Aşıq Əsgər. // “Konservatoriya” jurnalı №3 (17), s. 83-96.
 • 2012 : Unudulmaz bir sənət adamı haq­qında (Əmirhüseyn Məcidov). // “Qobustan” jurnalı №4/157, s. 83-85.
 • 2012 : “Segah” muğa­mı və onun vari­antları. // “Konservatoriya” jurnalı №4 (18), s. 99-105 (həmmüəllif).
 • 2012 : “Yallı” verilişi­nin qonağı. // El sənətkarı – Qasım Qası­mov (tərtibçi: Məmmədağa Ağarzaoğlu). : Zərdabi LTD MMC, s. 38-53.
 • 2012 : Azad, romantik, bir az da dəlisov insan! // Rəhmanlı Ə.M. Səhnəmizin Məcnunu Baba Mahmudoğlu. B.: Araz, s. 471-476.
 • 2013 : Muğam ifaçılı­ğında nəfəs çalğı alətlərinin müx­təlifliyi. // “Muğam aləmi” III Beynəl­xalq elmi-simpoziumunun materialları Bakı, Şərq-Qərb, s. 177-188.
 • 2013 : Kamil Cəlilovun həyat-yaradıcılı­ğına bir nəzər. // “Konservatoriya” jurnalı №1 (19), s. 23-32.
 • 2013 : Şirzad Hüsey­nov – səhnədə bu gün Məcnun, sabah Koroğlu. // “Konservatoriya” jurnalı №2 (20), s. 29-38.
 • 2013 : Virtuoz qaboyçu (Kamil Cəlilov – 75). // “Qobustan” jurnalı №2, s. 36-40.
 • 2013 : Şirzad Hüsey­nov və ya Məc­nundan Koroğ­luyadək. // “Qobustan” jurnalı №3, s. 26-33.
 • 2013 : Ərğənun – telli, mizrabla çalınan çalğı aləti. // “Konservatoriya” jurnalı, №3 (21), s. 95-109.
 • 2013 : Anatollu Abba­sov haqqında düşüncələr. // “Mədəni həyat” jurnalı №4, s. 74-76.
 • 2014 :Tar ifaçılığında mizabişlətmə və digər səsçıxart­ma üsulları. // “Müasir mədəniyyətşünaslıq (elmi, metodiki, publisistik jurnal)” №1 (15), s. 12-22.
 • 2014 : Bir daha qolça qopuz çalğı aləti haqqında. // “Dədə Qorqud” jurnalı №1, s. 113-126.
 • 2014 : “Bahar bayra­mı”, yoxsa “Dərvişlərin rəqsi”? // “Qobustan” jurnalı №3, s. 61-63.
 • 2014 : Dahi musiqişü­nas Əbdülqadir Marağalının şa­irlik fəaliyyəti. // “Konservatoriya” jurnalı, №1 (23), s. 65-76.
 • 2014 : Həsrət Hüsey­nov sənətinin həsrətindəyik. // “Konservatoriya” jurnalı, №2 (24), s. 128-135.
 • 2014 : Rəqslərin adında rəqəmlərin ma­hiyyəti və onla­rın açıqlanması. // “Konservatoriya” jurnalı, №3 (25), s. 97-108.
 • 2014 : “Min bir mahnı” – stolüstü kitab. // “Konservatoriya” jurnalı, №4 (26), s. 79-86.
 • 2015 : Azərbaycan mu­siqi mədəniyyəti tarixi qaynaqlar­da. // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olun­muş VI Beynəlxalq elmi kon­fransın materialları (II hissə). Bakı, Azərbaycan, 5-7 may, s. 337-339.
 • 2015 : Bir daha zərbli muğamlar haq­qında. // Azərbaycan muğamşünaslığı: problemlər, perspektivlər (AMEA Memarlıq və İnсəsə­nət İnstitutu) Bakı, Təknur, s. 385-406.
 • 2015 : Dədəm Qorqud – Əlihüseyn Dağlının əlyaz­malarında. // “Konservatoriya” jurnalı, №1 (27), s. 39-48.
 • 2015 : Əhsən sənə, Əh­sən! (Əhsən Dadaşov). // “Konservatoriya” jurnalı, №2 (28), s. 62-70.
 • 2015 : İnstrumental muğam ifaçılığı­nın metodologi­yasına dair. // “Mədəniyyət dünyası” (elmi-nəzəri məсmuə), XXX buraxılış, s. 95-102 (həmmüəllif).
 • 2015 : Çovqan həm id­man oyunu, həm də çalğı alətidir. // “Konservatoriya” jurnalı, №3 (29), s. 119-128.
 • 2015 : Tənbur “ailəsi”­nin bir üzvü – Balakən dambu­ru. // “Konservatoriya” jurnalı, №4 (30), s. 108-117.
 • 2015 : Musiqi beşiyi Təbriz. // Əli Polad. Mədəniyyətlərin beşiyi: Təbriz. İstanbul: Nov­ruz, VI fəsil, s. 579-635.
 • 2016 : Görüşünə tələs­diyim adam (Gülağa Zeynalov). // “Şuşasız yaşaya bilmədim da­ha…” Toplayanı və nəşrə ha­zırlayanı: Quliyev V. Bakı: Şuşa, s. 131-121.
 • 2016 : Oğuz türklərinin ritmlərinə dair. // Türksoylu xalqların mədəniy­yətinin tədqiqi problemləri. XVI Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: ADMİU-nun mətbəəsi, s. 33-37.
 • 2016 : Cəfər Cabbarlı­nın Nuru Paşaya ithaf etdiyi mah­nı haqqında. // Ulu öndərin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” Beynəlxalq elmi konfransın materialları (II hissə). Bakı: Azərbaycan 3-5 may, s. 272-275.
 • 2016 : Özbək sənətkarı İlyas Malayev barədə xatirələ­rim.  // “Konservatoriya” №2 (32), s. 98-104.
 • 2016 : My Reminiscences about Ilyas Malayev, the Uzbek Artisan – Master. // “Konservatoriya” №2 (32), p. 105-111 (ingilis dilində).
 • 2016 : Cəfər Cabbarlı­nın ilk müəllimi – Aşıq Zərnişan. // “Folklor və etnoqrafiya” bey­nəlxalq elmi jurnalı, №2, s. 25-32.
 • 2016 : “Qolça qopuz”la “ozan” çalğı alətlərinin fərqli xüsusiyyətləri. // “Folklor və etnoqrafiya” bey­nəlxalq elmi jurnalı, №3, s. 36-51.
 • 2016 : Yetərincə müta­liə etməliyik. // “Konservatoriya” №3 (33), s. 95-104.
 • 2016 : Üzeyir Hacıbəy­linin soyadı və dil məsələləri. // “Müasir dilçiliyin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sum­qayıt Dövlət Universiteti, 24-25 noyabr, s. 338-340.
 • 2016 : Kəsmə, Bakı ya  Qədeşi şikəstə? // “Qobustan” jurnalı №4/173, s. 22-25.
 • 2016 : Çalğı alətlərimiz “İpək yolu” ilə Amerikada. // “Konservatoriya” №4 (34), s. 104-108.
 • 2016 : Təqvalı dost (Mirnazim Əsədullayev). // Rəhmanlı Ə.M. Sənətə səda­qət – Mirnazim Əsədullayev. Bakı, Nurlar NPM, s. 213-215.
 • 2017 : “Kəsmə şikəs­tə”nin ilkin adı “Bakı şikəstəsi”­dir. // “Xudafərin” elmi-ictimai mədəni dərgi №147, Tehran, (1395 dey) yanvar, s. 31-39.
 • 2017 : “Bakı şikəstəsi” haqqında nə bili­rik? // “Folklor və etnoqrafiya” bey­nəlxalq elmi jurnalı №1 (49), s. 49-60.
 • 2017 : Azərbaycanda etnoorqanologi-ya elminin pers­pektivləri barədə. // “Azərbaycan milli musiqi alət­ləri: keçmişimiz, bu günü­müz” mövzusunda elmi-prak­tik konfrans, Bakı, 4 aprel.
 • 2017 :Ud çalğı aləti ilə bağlı Azərbay­can qaynaqları. // Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildö­nü­münə həsr olun­muş “Mü­a­sir dövrdə elm və təhsilin ak­tual problemləri” mövzu­sun­da Respublika elmi-praktik kon­fransın materialları.Bakı, 26-27 aprel, “Təfəkkür” Universiteti.
 • 2017 : “Dədə Qorqud” dastanında mu­siqi sədaları. // Ümummilli Lider Heydər Əli­yevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olun­muş VIII Beynəlxalq elmi kon­­­fransın materialları. Bakı, Azərbaycan, 4-5 may, Slavyan Universiteti.
 • 2017 : Bir daha Mir­se­yid Mirbabayev haqqında. // Türksoylu xalqların mədəniy­yətinin tədqiqi problemləri. XVI Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: ADMİU-nun mətbəəsi, s. 224-227.
 • 2017 : Meyxana janrı – Azərbaycanın qədim folklor nümunəsi. // “Konservatoriya” №2 (36), s. 36-46.

 

Veb səhifələrində materiallar

 

Ülkər Əliyeva – (məlumat hazırlanır)

 

Manafova Gülnarə 

 

– (10.05.1970 Bakı şəhəri) 1977-1988-ci illərdə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində ibtidai və orta musiqi təhsili alıb. Məktəbi musiqişünas ixtisası üzrə bitirib. 1988-1993-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının tarıx-nəzəriyyə şəbəsində ali təhsilini alıb. Konservatoriyanı (İndiki Bakı Musiqi Akademiyası) musiqişünas ixtisası üzrə əla qiymətlərlə bitirib. Hazırda 13 saylı musiqi məktəbində pedaqoji fəaliyyətdədir. Paralel olaraq jurnalistikada Gülnarə Rəfiq imzası ilə mütəmadi olaraq yazıları ilə tanınıb. Jurnalistikadakı 20 illik fəaliyyətinə görə 2015-ci ildə “Tərəqqi” dövlət medalı ilə təltif edilib. Jurnalist yazıları ilə gulnarerefiq.com fərdi saytında tanış olmaq olar. “Azadlıq simfoniyası” adlı məqalələr toplusunun müəllifidir. 2016-cı ildən bəri “Milli musiqinin tədqiqi” elmi-tədqiqat laboratoriyasında elmi işçi kimi çalışır. Həmin ildən Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dissertantıdır. Dissertasiya mövzusu: “XX-XXI əsrlərin qovşağında Azərbaycan musiqisində yeni folklor dalğası (Cavanşir Quliyevin əsərlərini əsasında)”

 

Elmi məqalələri:

 

 • Manafova G.R. “Bayatı” multikulturalizmin rəmzi kimi / “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 3-5 may 2016-cı il. II hissə. s.159-162
 • Manafova G.R. Türkçülük rəmzləri Cavanşir Quliyevin təfsirində / “Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri” XV Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: ADMİU-nun mətbəəsi, 2016, s.143-147
 • Manafova G.R. “Mi” mayəli yeddi məqam // “Konservatoriya” jurnalı, 2016, 2 (32) s. 76-86 URL:http://konservatoriya.az/?p=1602
 • Manafova G.R. Aşıq musiqisi bəstəkar yaradıcılığında //”Konservatoriya” jurnalı, 2017, 1(35), s. 83-95 URL:http://konservatoriya.az/?p=2299
 • Манафова Г.Р. Следы ашыгской музыки в сонате для скрипки и саза Джаваншира Кулиева // Традиционная культура тюркских народов в изменяющемся мире: материалы I Международной научной конференции (12-15 апреля 2017 г.). Казань: Изд-во «Ак Буре», 2017. с. 301-304
 • Манафова Г.Р. Музыкально-формообразующие возможности народного стихосложения на примере произведений Джаваншира Кулиева / «Искусство как феномен культуры: традиции и перспективы». Материалы Международной научной конференции Академии им. Маймонида (12-15 апреля 2017 г.). Москва. С.426-434
 • Manafova G.R. Şeir vəznləri və formalarının bəstəkar yaradıcılığında tətbiqinə dair / “Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri” XVI Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: ADMİU-nun mətbəəsi, 2017, 332 s. (s. 177-184)
 • “C.Quliyevin “Dönübdü” a cappella xorunda musiqi dilinin özəllikləri” – Dissertantların Respublika konfransı, 2017, 24 oktyabr
 • Azərbaycan məqam sistemində yazilmiş 12 xromatik tonlu musiqiyə ilk nümunə.// “Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri” I Beynəlxalq elmi konfransın materialları 2017 26-27 oktyabr, s. 341-347

Aygül Səfixanova– (məlumat hazırlanır)

Humay Fərəcova– (məlumat hazırlanır)

Günay Babazadə– (məlumat hazırlanır)